Portal - Oleszyce
Strona główna / Budżet miasta / Uchwała budżetu na rok 2008
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Uchwała budżetu na rok 2008

Uchwała budżetu na 2008r - do pobrania - plik pdf


UCHWAŁA Nr XIX/136/08   

RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na rok 2008.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze  zm.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195, ust 2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014; ze zm.)                          

Rada Miejska w Oleszycach uchwala co następuje:

§ 1

1.      Ustala się dochody budżetu Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 15.564.897 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały                w wysokości 2.378.291 zł.

2.      Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 17.004.825 zł, w tym:

a)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały                w wysokości 2.378.291 zł.

3.      Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.439.928 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  długoterminowych kredytów lub pożyczek  w kwocie -  1.439.928 

              

4.   Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.484.928 zł zgodnie z załącznikiem

      Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

a) długoterminowe kredyty i pożyczki – 2.484.928 zł.

  

5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.045.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 

     niniejszej uchwały, w tym:

     a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 645.000 zł.            

     b) wykup obligacji gminnych – 400.000 zł,   

§ 2 

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu  w wysokości 45.000 zł.

2.Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 134.904 zł, w tym na:

    a) odprawy emerytalne w dziale „Oświata i wychowanie” – 104.904 zł,

    b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i  

    ochrona przeciwpożarowa” – 30.000 zł.     

 

§ 3

 

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 908.800 zł i wydatków

w wysokości 897.797 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości  104.800 zł            

i wydatków w wysokości  104.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 12.000zł i wydatków

 w wysokości 16.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 6 

1.  Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości  

     1.511.146 zł, w tym na program pn.:

     1) „Poprawa stanu obiektów kultury na terenie gminy Oleszyce” w wysokości 150.000zł

               - na zadanie: „Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem 

                 terenu wokół budynku w miejscowości Zalesie” – 150.000 zł

     2) „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej miasta i gminy Oleszyce” w wysokości  

                1.361.146  zł,

                - na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Futory wraz z przykanalikami          

                i siecią tranzytową do miejscowości Oleszyce” – 1.361.146 zł 

§ 7

Określa się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 43.000 zł i wydatki budżetu  na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 38.000 zł  oraz wydatki gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  na kwotę 5.000 zł.

§ 8 

1.      W dziale 801 „Oświata i wychowanie”  wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 22.550 zł

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 124.000 zł.

§ 10

Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy zlecanych do realizacji innym podmiotom w wysokości 67.796 zł, w tym:

1. Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej, w m. Oleszyce - 20.000 zł,

2. Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w m. Oleszyce - 17.296 zł,

3. Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w m.  Zalesie - 10.000 zł,

4. Działalność szkoleniowa  dzieci i młodzieży w piłce nożnej w m. Futory - 11.500 zł,

5. Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w m.  Zabiała – Stare Sioło     

    - 9.000 zł    

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych w łącznej kwocie 3.184.928 zł, w tym na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

     700.000 zł,

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.439.928 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz         

      zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.045.000 zł,

§ 12

                                     

1.      Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku 

      przejściowego deficytu budżetowego w wysokości  700.000 zł

2)      dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 

2.      Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym gminy, z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków na wynagrodzenia.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 500.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku

 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

           Załącznik Nr 1

           do uchwały Nr XIX/136/08

           Rady Miejskiej w Oleszycach

           z dnia 29 lutego 2008 r.     

 

Dochody budżetu gminy  na 2008 r.

Dochody bieżące – 14.326.997,-

Dochody majątkowe –1.237.900,-

 

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

 

Kwota w zł

020

 

02001

Leśnictwo

a) dochody bieżące

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych (§ 0870)

268.800,-

268.800,-

268.800,-

700

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

a) dochody bieżące

-Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

- Dochody z umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy działek, dzierżawy obwodów łowieckich (§ 0750)

Pozostałe odsetki (§ 0920)

b) dochody majątkowe

 - Wpływy ze sprzedaży działek, sprzedaży budynku  (§ 0870)

245.780,-

107.780,-

9.500,-

 

96.880,-

 

1.400,-

138.000,-

138.000,-

750

 

75011

Administracja publiczna

a) dochody bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

62.583,-

62.583,-

61.983,-

 

 

600,-

 

751

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  (§ 2010)

1.308,-

 

1.308,-

1.308,-

756

 

 

 

75601

 

75615

 

 

 

 

75616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75618

 

 

 

75621

Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) dochody bieżące

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( § 0350)

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Podatek rolny (§ 0320)

Podatek leśny (§ 0330)

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (0910)

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Podatek rolny (§ 0320)

Podatek leśny (§ 0330)

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Opłata od posiadania psów (§ 0370)

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Wpływy z innych opłat – opłaty związane z rejestracją i zmianami w działalności gospodarczej  (§ 0490)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (§ 0910)

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) -koszty egzekucyjne

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

3.311.739,-

 

 

3.311.739,-

2.200,-

 

841.000,-

73.120,-

147.000,-

4.100,-

4.000,-

220.000,-

510.000,-

4.300,-

57.000,-

2.500,-

600,-

3.400,-

3.800,-

 

55.000,-

5.000,-

22.000,-

2.000,-

43.000,-

5.000,-

1.302.719,-

4.000,-

758

 

75801

75807

75831

75814

Różne rozliczenia

a) dochody bieżące

Subwencje oświatowa

Subwencje wyrównawcza

Subwencje równoważąca

Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)

7.456.303,-

7.456.303,-

4.497.930,-

2.858.946,-

89.427,-

10.000,-

801

           

80101

          

 

 

        80104

 

Oświata i wychowanie

b) dochody majątkowe

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji gminy – środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej (§ 6260)

a) dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (§ 0690)

947.000,-

900.000,-

900.000,-

 

 

47.000,-

47.000,-

 

852

 

85212

 

 

85213

 

 

85214

 

 

 

 

85219

 

85228

85295

        

Pomoc społeczna

a) dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  (§ 2030)

 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)

Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze ( § 0830)

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  (§ 2030)

2.932.000,-

2.932.000,-

2.257.000,-

 

 

6.000,-

 

 

52.000,-

 

 

490.000,-

 

81.000,-

 

3.000,-

43.000,-

854

 

85401

85415

 

85417

Edukacyjna opieka wychowawcza

a) dochody bieżące

Wpływy z usług (§0830)– odpłatność za wyżywienie

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

Dochody z umów najmu szkolnego schroniska młodzieżowego

139.484,-

139.484,-

52.000,-

83.484,-

 

4.000,-

926

 

92601

Kultura fizyczna i sport

b) dochody majątkowe

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

199.900,-

199.900,-

199.900,-

Ogółem dochody

15.564.897

 

  

             Załącznik Nr 2

             do uchwały Nr  XIX/136/08

             Rady Miejskiej w Oleszycach

             z dnia 29 lutego 2008 r.

 

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział

            Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota w zł

010          

                 01030

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

a)wydatki bieżące, w tym:

dotacje

11.662

11.662

11.662

11.662

020

                02001

Leśnictwo

Gospodarka leśna

a) wydatki bieżące, w tym :

 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

171.772

171.772

171.772

112.452

600

                 60014

                

 

 

 

 

                 60016

 

 

                60017

               

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

b) wydatki majątkowe

dotacje: 1) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Lubaczów-Futory -50.000, 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Stare Sioło - Lipina – 50.000, 3)Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Zabiała - Oleszyce – 50.000

Drogi publiczne gminne

a)wydatki bieżące  w tym:

 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Drogi wewnętrzne

b) wydatki majątkowe

400.000

150.000

150.000

150.000

 

 

 

200.000

200.000

5.000

50.000

50.000

700

                70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)wydatki bieżące, w tym :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe (1.Zakup budynku z przeznaczeniem na cele kulturalne - 140.000 zł, 2. Zakup działki pod cmentarz – 65.000 zł)

560.792

560.792

355.792

92.243

205.000

 710         

                71004

 

                71014

 

                71035

 

                   

                71095          

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a)wydatki bieżące

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a)wydatki bieżące

Cmentarze

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące /książki obiektów budowlanych – 5.000, kosztorysy, analizy, studia wykonalności – 50.000/

187.073

65.000

65.000

22.000

22.000

45.073

7.829

37.244

55.000

55.000

750

                75011

 

 

                75022

 

                75023

 

 

                75075

 

                75095

 

 

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a)wydatki bieżące

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a)wydatki bieżące

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące, tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

/1.Zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 111.130zł, 2. Składki członkowskie z tyt. przynależności Gminy do Stowarzyszeń - 2.000zł/

1.437.960

79.330

79.330

75.330

100.000

100.000

1.122.500 1.122.500

891.288

23.000

23.000

113.130

113.130

108.130

751

 

                75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące, w tym

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

     1.308

 

1.308

 

1.308

1.308

754

                75412

 

 

               

 

75414

 

75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

a)wydatki bieżące, w tym

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

(Zakup samochodu ratownictwa drogowego)

Obrona cywilna

a)wydatki bieżące

Zarządzanie kryzysowe

a)wydatki bieżące

101.500

98.500

48.500

15.190

50.000

 

1.000

1.000

2.000

2.000

756

 

 

                75647

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a)wydatki bieżące , w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25.000

 

 

25.000

 

25.000

19.000

757

                75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a)wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na obsługę długu gminy

175.000

175.000

 

175.000

758

                75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące

/rezerwa ogólna - 45.000, rezerwa celowa-134.904/

179.904

179.904

179.904

801

                80101

 

                        

               

            

               

                80103

             

 

                80104

 

 

                80110

 

 

                80113

 

 

                80114

 

 

                80146

 

                80195

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe /1.Budowa hali sportowej przy S P w Oleszycach – 951.000 zł, 2.Budowa ogrodzenia terenu hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego-62.000 zł/

Oddziały przedszkolne

a)wydatki bieżące, w tym :

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Przedszkola

a)wydatki bieżące, w tym :

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Gimnazja

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Dowożenie uczniów do szkół

a)wydatki bieżące, w tym

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a)wydatki bieżące

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

- odpis na FŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów

6.490.398

3.852.876

2.839.876

2.257.494

1.013.000

 

 

89.863

89.863

75.537

450.139

450.139

340.090

1.558.981

1.558.981

1.149.097

214.722

214.722

63.304

246.960

246.960

216.296

22.550

22.550

54.307

54.307

851

                85153

 

               

85154

 

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

a)wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a)wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

43.000

5.000

5.000

600

38.000

38.000

5.400

852

                85202

 

                85212

 

              

             

               

 

85213

 

 

              

                85214

 

 

                85215

 

                85219

 

 

                85228

 

 

                85295

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

a)wydatki bieżące

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( w tym, składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia – 24.000 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a)wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

a)wydatki bieżące

Ośrodki pomocy społecznej

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące /1.dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących – 75.000zł, 2. prace społecznie użyteczne -9.300 zł/

3.392.994

43.112

43.112

2.257.000

 

2.257.000

81.504

 

 

6.000

 

 

6.000

622.000

 

622.000

186.300

186.300

170.014

170.014

136.474

24.268

24.268

23.056

84.300

84.300

854

85401

 

 

                85415

                         

85417    

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Pomoc materialna dla uczniów

a)wydatki bieżące

Szkolne schroniska młodzieżowe

a)wydatki bieżące

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

422.063

314.486

314.486

201.873

89.984

89.984

17.593

17.593

3.765

900

                90001

                         

               

 

                 90002

 

               

 

 

 

90003

 

                90004

 

                90015

 

90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

b)wydatki majątkowe /1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Futory – 1.361.146 zł, 2.Budowa kanalizacji w m. Oleszyce przy ul. Zamkowej – 120.000 zł/

Gospodarka odpadami

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe /1. Modernizacji Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w m Futory- 200.000 zł,

2. Zakup samochodu bezpyłowego do zbiórki odpadów stałych – 130.000 zł/

Oczyszczanie miast i wsi

a)wydatki bieżące

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)wydatki bieżące

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące ( utrzymanie szaletów miejskich)

b)wydatki majątkowe /Budowa zbiornika retencji wodnej w m. Oleszyce-projekt budowlany plus mapy/

2.145.146

1.481.146

1.481.146

 

 

350.000

20.000

330.000

 

 

 

10.000

10.000

12.000

12.000

200.000

200.000

92.000

2.000

90.000

921

                 92105

            

                

 

 

                 92116

 

 

                92120

 

              

92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

a)wydatki bieżące

- organizacja imprez gminnych: Święto Konstytucji 3-go Maja, Dni Oleszyc, dożynki gminne, rocznica bitwy pod Oleszycami, konkursy

Biblioteki

a)wydatki bieżące, w tym:

-dotacje

Ochrona zabytków i opieka nad nimi

a) wydatki bieżące

/Remont zabytkowego ratusza miejskiego w Oleszycach /

Pozostała działalność

b)wydatki majątkowe  / 1.Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w m. Zalesie – 150.000 zł, 2. Budowa świetlicy w m. Zabiała  - II etap – 83.881zł/

877.339

15.500

15.500

 

 

 

124.000

124.000

124.000

503.958

503.958

 

233.881

233.881

926

                92601

 

        

 

 

 

92605

 

 

            

 

 

 

    

 

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe /1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Oleszyce - 243.125 zł, 2.Wyposażenie stałe boiska – centrum rekreacyjno sportowego w Oleszycach – 59.589 zł/

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)wydatki bieżące, w tym:

-dotacje

1) Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w m. Oleszyce – 20.000 zł,

2) Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w m. Oleszyce – 17.296 zł,

3) Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w m. Zalesie – 10.000 zł,

4) Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w m Futory – 11.500 zł,

5) Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w m. Zabiała – Stare Sioło - 9.000 zł

- rozgrywki sportowe (kwota 8.404 zł) z okazji: Gminne Dni Olimpijskie, Puchar Burmistrza, Turniej piłki siatkowej o memoriał A. Czajki i memoriał Mazurka, Udział w Powiatowym Święcie Sportu, sport szkolny 

381.914

305.714

3.000

302.714

 

 

 

76.200

76.200

67.796

Ogółem wydatki

17.004.825

 

           Załącznik Nr 3

           do uchwały Nr XIX/136/08

           Rady Miejskiej w Oleszycach

           z dnia 29 lutego 2008 r.

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

DOTACJE

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

 

Kwota w zł

750

75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich

61.983

61.983

61.983

751

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli           i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli          i ochrony prawa

-dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie                     i aktualizację rejestru wyborców

1.308

 

1.308

 

1.308

852

            85212

 

           

            

         

 

  85213    

           

 

 

 

 

            85214

 

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

2.315.000

2.257.000

 

2.257.000

 

 

 

6.000

 

6.000

 

 

 

52.000

 

52.000

 

 

Dotacje ogółem

2.378.291

 

 

Wydatki

Dział

       Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zł

750

            75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

61.983

61.983

61.983

61.983

751

 

            75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.308

 

1.308

 

1.308

1.308

852

            85212

 

           

            

            85213   

           

 

            85214

 

 

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a)wydatki bieżące, w tym

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)wydatki bieżące

2.315.000

2.257.000

 

2.257.000

81.504

6.000

 

6.000

52.000

 

52.000

Wydatki ogółem

2.378.291

             Załącznik Nr 4

             do uchwały Nr XIX/136/08

             Rady Miejskiej w Oleszycach

             z dnia 29 lutego 2008 r.

 

Przychody budżetu w 2008 r.

PRZYCHODY

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

 

952

 

 

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

 

2.484.928

Przychody ogółem

2.484.928

 

Rozchody budżetu w 2008 r.

ROZCHODY

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

982

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

400.000

992

Spłaty otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów

645.000

Rozchody ogółem

1.045.000

  

                                                   

                                                                                                                                              Załącznik Nr 5

               do uchwały Nr XIX/136/08

               Rady Miejskiej w Oleszycach

               z dnia 29 lutego  2008 r.

 

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r.

                                                                                                                                                 w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku

 

Przychody

w tym: dotacje z budżetu

 

Wydatki

Stan środków  obrotowych na koniec roku

a) Zakład Gospodarki Komunalnej

13.997

908.800

 

897.797

25.000

Razem  13.997

908.800

 

897.797

25.000

          Załącznik Nr 6

          do uchwały Nr XIX/136/08

          Rady Miejskiej w Oleszycach

          z dnia 29 lutego 2008 r.

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2008 r.

                                                                                                                                                                                                w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku

 

Przychody

 

w tym:

dotacja

 

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

a) Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy

1.700

104.800

 

104.500

2.000

Razem 1.700

104.800

 

104.500

2.000

 

           Załącznik Nr 7

           do uchwały Nr XIX/136/08

           Rady Miejskiej w Oleszycach

           z dnia 29 lutego 2008 r.

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900, Rozdział 90011

                                                                                                                                            w złotych

 

Wyszczególnienie

 

 

§

 

Plan na 2008 rok

I. Stan środków obrotowych na początek roku

 

5.400

II. Przychody ogółem, z tego :

 

12.000

 

 1/ Wpływy z różnych opłat

   - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska

 

0690

 

 

12.000

  

III. Wydatki ogółem, z tego :

 

16.900

1/  realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych,            

   służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

   - modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych   

   w m. Futory

2/ koszty prowadzenia konta bankowego

 

6110

 

 

 

4300

16.800

 

 

 

100

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

 

500

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM