Portal - Oleszyce
Strona główna / Budżet miasta / Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r - do pobrania -plik pdf

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r - do pobrania - plik pdf

Załącznik nr 7 z inwestycji za 2007 r - do pobrania - plik pdf

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE

z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Realizacja zadań ujętych w budżecie gminy na 2007 rok zmierzała  do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w ramach zadań własnych, powierzonych i zleconych.

Plan budżetu gminy Oleszyce na 2007 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach

Nr VI/44/07 z dnia 27 lutego 2007r. zakładał:

            ∙ planowane dochody                      13.337.057,00 zł

            ∙ planowane wydatki                      15.563.513,00 zł

            ∙ planowane przychody                    3.319.256,00 zł

            ∙ planowane rozchody                      1.092.800,00 zł

W trakcie roku budżetowego podjęto 13 uchwał przez Radę Miejską w Oleszycach oraz wydano 15 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2007r.

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń wielkości planowane w budżecie uległy zmianie i na 31.12.2007r. wyniosły:

           - dochody                                      14.462.639,86 zł(wzrost dochodów o 1.125.582,86zł)

           - wydatki                                       16.251.288,86 zł (wzrost wydatków o 687.775,86 zł)

           - przychody                                     3.017.299,00 zł (spadek przychodów o 301.957 zł)

           - rozchody                                       1.092.800,00 zł

Wzrost planowanych dochodów  o kwotę 1.125.582,86 zł nastąpił w wyniku:
      

∙ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 211.267 zł,

            ∙ przyznania dotacji na zadania własne i zlecone kwota  448.170,49 zł,

            ∙ zwiększenia planu dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste, wpływów ze  

              sprzedaży składników majątkowych, otrzymanych darowizn, dochodów z najmu i    

              dzierżawy, nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz zysku  

              gospodarstwa pomocniczego kwota 75.885 zł,

            ∙ zwiększenia planu z tytułu  podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od

              czynności cywilnoprawnych, udziału gmin w podatkach stanowiących dochody 

              budżetu państwa, wpływów z różnych dochodów kwota 390.260,37 zł.

Wzrost wydatków o kwotę 687.775,86 zł nastąpił w wyniku wprowadzenia przyznanych dotacji na określone zadania, oraz poprzez zwiększone dochody własne zwiększenie planu wydatków w działach – Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport.

Planowany deficyt w kwocie 2.226.456 zł zmniejszył się o kwotę 437.807 zł i na koniec roku budżetowego wynosi 1.788.649 zł.  W wyniku zwiększenia dochodów budżetu gminy zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 437.807 zł.

Zrealizowany plan budżetu za 2007 r. przedstawia się następująco:

           - wykonane dochody                      14.506.156,07 zł  (100,3% planu)

           - wykonane wydatki                       14.712.374,29 zł  (90,5 % planu)

           - wykonane przychody                      1.428.650,00 zł  (47,3 % planu)

           - wykonane rozchody                        1.092.800,00 zł  (100,0 % planu)

Zrealizowane przychody i rozchody nie uwzględniają krótkoterminowych pożyczek.

Wykonanie budżetu Gminy Oleszyce za 2007 roku zamknęło się deficytem w kwocie 206.218,22 zł.  Kwota deficytu jest wynikiem wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków, które zostały omówione poniżej.

W ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł realizowano umowy wieloletnie, m. in. na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostawy energii, wody i gazu.

 

       DOCHODY BUDŻETU GMINY

 

W 2007 roku wykonano dochody budżetowe w wysokości  14.506.156,07 zł na przyjęty plan 14.462.639,86 zł, co stanowi 100,3 % wykonanego planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto dochody w wysokości 12.838.919,49 zł. Dochody wykonane okresu sprawozdawczego są wyższe o 13,0 % w porównaniu do wykonania roku ubiegłego. 

Realizację dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

            Dochody według źródeł ich uzyskania:

  1. Dochody własne w wielkości planowanej 4.158.039,37 zł, przy wykonaniu 4.244.708,73 zł, co stanowi 102,1 % zaawansowania planu rocznego. Za ubiegły rok wykonanie dochodów własnych w kwocie 3.449.541,91 zł. Osiągnięto wzrost dochodów własnych o 23,1 % z tego: 

 a) dochody pobierane przez Urząd Miasta i Gminy ( głównie podatki i opłaty lokalne) 

plan 1.719.340 zł, przy wykonaniu 1.726,751,66 zł, co stanowi 100,4 % planu.

      b) dochody przekazane przez Ministerstwo Finansów i przez Urzędy Skarbowe 

      plan 1.281.288 zł, przy wykonaniu 1.320.335,59 zł, co stanowi 103,0 %

      zaawansowania planu rocznego.

c) dochody wypracowane przez jednostki budżetowe plan 1.280.617,19 zł, przy wykonaniu 1.197.621,48 zł, co stanowi 93,5 % planu.

  1. Dotacje celowe plan 3.609.451,49 zł, przy wykonaniu 3.566.298,34 zł, co stanowi 98,8 % planu. Za ubiegły rok była to kwota 3.162.561,58 zł.
  1. Subwencje plan 6.695.149 zł, przy wykonaniu 6.695.149,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Za ubiegły rok była to kwota 6.226.816 zł i stanowi wzrost subwencji 2007/2006 o 7,5 % .

Wskaźniki strukturalne dochodów według źródeł ich powstawania za okres sprawozdawczy    i za analogiczny okres roku ubiegłego.

Źródła dochodów

 

2006 r.

2007 r.

Kwota dochodów

Udział dochodów wg źródeł w doch. ogółem

Kwota dochodów

Udział dochodów wg źródeł w doch. ogółem

A. DOCHODY WŁASNE

3.449.543

26,9

4.244.708,73

29,3

B. Podatki i opłaty lokalne

1.495.777

11,7

1.726,751,66

11,9

C. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

56.995

0,4

67.316,70

0,5

D. Dochody z mienia

450.351

3,5

530.455,55

3,7

E. Wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej

10.663

0,1

41.797,94

0,3

F. Pozostałe dochody

463.258

3,6

625.367,99

4,2

G. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

972.499

7,6

1.253.018,89

8,7

H. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

9.389.377

73,1

10.261.447,34

70,7

I. Subwencja ogólna

6.226.816

48,5

6.695.149,00

46,1

J. Dotacje celowe

3.162.561

24,6

3.566.298,34

24,6

DOCHODY RAZEM

12.838.920

100,0

14.506.156,07

100,0

Analizując dane wykazane w tabeli możemy stwierdzić, że nastąpił wzrost dochodów ogółem za rok 2007 do roku 2006 o kwotę 1.667.236,07 zł.  Porównując wskaźniki strukturalne podstawowych grup dochodów gminy zauważamy wzrost dochodów  własnych o 2,4% kosztem spadku dochodów transferowych.

Dochody transferowe-subwencja ogólna i dotacje celowe nastąpił wzrost w porównaniu do tych dochodów do roku ubiegłego.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody tego działu kwota 86.182,49 zł, przy wykonaniu 86.182,21 zł, co stanowi 100,0% wykonania.

Realizacja dochodów rozdziałami przedstawia się  następująco: 

01095 Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 81.958,49 zł i wykonaniu 81.958,09 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dochodami jest dotacja na zadania zlecone gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

01097 Gospodarstwa pomocnicze

Plan w kwocie 4.224,00 zł i wykonanie w kwocie 4.224,12 zł stanowi połowa zysku gospodarstwa pomocniczego za 2006 rok przekazana na rachunek budżetu gminy.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Gmina gospodaruje na 570.84 ha lasów gminnych. Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Nadleśnictwo Oleszyce  - organ upoważniony z ramienia Starosty Lubaczowskiego.

W 2007 roku pozyskano łącznie 1628 m3 drewna wielko i średniowymiarowego.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwota 252.000 zł, przy wykonaniu 249.218,67 zł, co stanowi 98,9 %. Ponadto w 2007 roku z lasów mienia gminnego na cele społeczne przekazano nieodpłatnie drewno w ilości 58,25 m3 na łączną wartość 7.561,95 .

Stan zaległości na dzień 31.12.2007r. wynosi 24.172,55 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych zasądzone wyrokiem sądowym i przekazane do postępowania komorniczego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody działu 600 w kwocie 429.978 zł na wykonanie w kwocie 429.725,35 zł, co stanowi 99,9% planu.

Realizacja dochodów rozdziałami przedstawia się  następująco: 

60017 Drogi wewnętrzne

Dochody tego rozdziału stanowi dofinansowanie w kwocie 18.647,14 zł na plan 18.900 zł przyznane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez Urząd marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na budowę (modernizację) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów 50.000 zł przy wykonaniu 50.000 zł stanowi dotacja przyznana przez PUW w Rzeszowie z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej w m. Stare Oleszyce.

60095 Pozostała działalność

Dochody planowane 361.078 zł i wykonanie 361.078,21 zł stanowią środki na dofinansowanie zadania „Wspomaganie zarządzania gmina Oleszyce w oparciu o zawartą umowę w dniu 17.10.2006 r. z Wojewoda Podkarpackim w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu ZPORR. 

Dz. 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów  w kwocie 263.335 zł, przy wykonaniu  272.594,76 zł, co stanowi 103,5 % planu.                                                     

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

1.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowane dochody w kwocie 13.000 zł, przy wykonaniu 13.045,53 zł, co stanowi 100,3 % planu. Zaległości na 31.12.2007r. wynoszą 1.551,31 zł, są to zaległości z  roku bieżącego. Zaległości wystąpiły u 2 użytkowników.

2. Dochody z najmu i dzierżawy

Zaplanowane dochody w kwocie 99.100 zł, przy wykonaniu 106.254,11 zł co stanowi 107,2%.

Dochody uzyskano z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą , dzierżawy działek budowlanych,  dzierżawy działek rolnych,  najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży usług (wynajem pomieszczeń w świetlicach).        

Zaległości stanowią kwotę 7.497,76 zł, są to zaległości z dzierżawy działek w kwocie 917,14 zł   (9 dzierżawców), zaległości za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych w kwocie 6.580,62 zł  (10 najemców). Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz przygotowano do postępowania sądowego.

3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Planowane dochody w kwocie 149.740 zł, przy wykonaniu 152.020,42 zł co stanowi 101,6 %.

Uzyskano dochody w 2007 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (działki budowlane i rolnicze),  wykupu ratalnego mieszkania w Nowej Grobli, sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż drewna z gruntów nieleśnych.

           4.  Pozostałe odsetki

Dochody planowane w wysokości 1.495 zł zostały wykonane w kwocie 1.274,70 zł co stanowi 85,3%. Są to odsetki redyskontowe pobierane za ratalne spłaty zakupu nieruchomości mieszkalnych oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Planowane dochody w kwocie 71.547 zł, przy wykonaniu 74.063 zł, co stanowi 103,5 % planu.

75011 Urzędy wojewódzkie - dochody tego rozdziału stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie planowanej 64.197 zł i wykonaniu 64.1973.566 zł tytułem poboru dochodów budżetu państwa i otrzymaniu 5% udziału w tych dochodach. zł na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC oraz dochody własne plan w wysokości 1.050 zł przy wykonaniu

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane dochody 6.300 zł przy  wykonaniu 6.300 zł pochodzą z przekazanych darowizn na promocję gminy.

Dz. 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w kwocie 17.518 zł, przy wykonaniu 17.383 zł, co stanowi 99,2 % planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Planowane dochody w tym dziale  i rozdziale w kwocie 1.260 zł, przy wykonaniu 1.260 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dochody stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan kwota 16.258 zł, wykonanie 16.123 zł, co stanowi 99,2% planu. Dochody stanowi dotacja na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane dochody tego działu w wysokości 2.828 zł, przy wykonaniu 2.827,66 zł pochodzą z dofinansowania dokonanego przez Nadleśnictwo Oleszyce na zakup umundurowania dla OSP Zalesie.
 

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM   

Planowane dochody tego działu w kwocie 3.051.410,37 zł, przy wykonaniu 3.123.246,10 zł co stanowi 102,4 % planu rocznego.

Realizacja dochodów rozdziałami przedstawia się  następująco: 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2007 roku  planowany w wysokości 2.000 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w  formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 2.049,60 zł, co stanowi 102,5 %.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych 

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią wielkość 984.940 zł, przy wykonaniu 989.366,69 zł, co stanowi 100,4 % planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

- podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości deklarowało 36 instytucji.

Planowane dochody na 2007 r. to kwota 786 000 zł przy wykonaniu 791.362,34 zł, co stanowi 100,7 % planu.

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych to kwota 4.009 zł i koszty upomnień
w wysokości 140,80 zł.

Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 201.626,50 zł z tego za rok bieżący 17,80 zł i za lata ubiegłe 201 608,70 zł. Największe zadłużenie w zakresie podatku od nieruchomości posiada Małopolski Przemysł Drzewny S.A. w upadłości Łańcut i jest to kwota 201.594,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2007 r. w kwocie                177.674,04 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 332.727,65 zł.

 - podatek rolny

Podatek rolny deklarowało 12 instytucji.

Planowane dochody na 2007 r. to kwota 53.000 zł przy wykonaniu 53.097,06 zł, co stanowi
100,2 % planu.

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych to kwota 531,40 zł i koszty upomnień
w wysokości 8,80 zł.

Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za  2007 r. w kwocie 6.467,11 zł.

- podatek leśny

Podatek leśny deklarowało 10 instytucji.

Planowane dochody na 2007 r. to kwota 133 600 zł przy wykonaniu 133 608,89 zł, co stanowi
100,0 % planu.

Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 1,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatków opisanych wyżej w 2007 roku wystawiono 6 upomnień.

- podatek od środków transportowych

Planowane dochody na 2007 rok w kwocie 4.000 zł, przy wykonaniu 4.014,00 zł, co stanowi 100,4 % planu rocznego. Zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 2.012,09 zł i są zaległościami z lat ubiegłych. Są to zaległości Małopolskiego Przemysłu Drzewnego wobec którego prowadzone jest postępowanie likwidacyjne. Zaległość ta zabezpieczona jest wpisem na hipotekę nieruchomości spółki.

Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco w związku z otrzymywaniem informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o  pojazdach. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2007 rok  w kwocie 5.006,09 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy za okres sprawozdawczy plan stanowi kwota 400 zł, przy wykonaniu 90,00 zł.

-wpływy z opłat za koncesje i licencje

Dochody planowane w kwocie 2.640 zł, przy wykonaniu 2.640 zł tytułem opłaty za uzyskaną koncesję na wydobycie złóż kopalin na terenie gminy przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe w Warszawie.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek 5.300 zł, została wykonana w wielkości 4.554,40 zł, co daje 85,9 % planu rocznego.  

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią 776.638 zł, przy wykonaniu 805.782,02 zł, co stanowi 103,8 % planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

-  podatek od nieruchomości

Planowane dochody na 2007 r. to kwota 212.000 zł, przy wykonaniu 227.037,73 zł, co stanowi 107,1 % planu. Pobrane odsetki od zaległości podatkowych to kwota 3.843,70 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 779 zł.

Zaległość w podatku od nieruchomości na 31.12.2007 r. wynosi 8.709,69 zł z tego za rok 2007- 3.537,80 zł i za lata ubiegłe 5.171,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2007 r. w kwocie 135.800,35 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 19.192,90 zł.

-  podatek rolny

Planowane dochody na 2007 r. to kwota 420 000 zł, przy wykonaniu 431.670,43 zł co stanowi 102,8 % planu. Pobrane odsetki od zaległości podatkowych to kwota 3.056,32 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 4.073 zł.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2007 r. wynosi 159 779,75 zł z tego za rok 2007- 19.635,03 zł i za lata ubiegłe 140.144,72 zł.

Ulgi ustawowe i na wniosek podatnika w podatku rolnym od osób fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 66.108,36 zł. Ulgą ustawową w kwocie 18 382,18 zł objęte są użytki rolne klasy V, VI, VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Natomiast na kwotę 47.726,18 zł składają się ulgi na wniosek podatnika tj: ulga żołnierska, inwestycyjna i ulga z tytułu nabycia gruntów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za okres roku kwota 52.740,42 zł.

-  podatek leśny

Planowane dochody na 2007 r. kwota 4.000 zł, przy wykonaniu 4.028,49 zł, co stanowi
100,7 % planu. Pobrane odsetki od zaległości podatkowych to kwota 16,80 zł.

Umorzono podatek na kwotę 14 zł.

Zaległość w podatku leśnym na 31.12.2007 r. wynosi 327,90 zł z tego za rok 2007- 203,80 zł i za lata ubiegłe 124,10 zł.

W zakresie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości pobieranych jako łączne zobowiązanie pieniężne zaległości figurują na 177 kontach podatkowych na 2721 zaewidencjonowanych, co stanowi 6,5 % do ogółu.

W 2007 r. na zaległości wpłynęła kwota 53.445,73 zł, a z wymiaru bieżącego wpływy wyniosły 609.290,92 zł. Ściągalność podatku wyniosła 93,5 %. Zaległości według stanu na 31.12.2007 r. wynoszą 168.817,34 zł z tego z wymiaru na 2007 rok 23.376,63 zł, oraz z lat poprzednich 145.440,71 zł.

Największa zaległość w zakresie podatku rolnego 110.595 zł pozostaje nadal w realizacji
u Komornika Sądowego.

W ciągu roku 2007 na zaległości wystawiono 528 upomnień i przekazano do Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze w ilości 304 szt. na kwotę 21.248,90 zł.

Z uwagi na bezskuteczność egzekucji wobec dłużników organy egzekucyjne umorzyły
w 2007 r. postępowanie egzekucyjne zwracając wierzycielowi tytuły wykonawcze na kwotę 271,20 zł.

W 2007 r. złożony został 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku na kwotę 113,00 zł, który został zaopiniowany pozytywnie. Podatnicy złożyli 3 wnioski
w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, z czego na jeden wniosek, który wpłynął w miesiącu grudniu 2007 r. wydana została decyzja w styczniu 2008 r. Na dwa wnioski
z 2007 r. wydano decyzje pozytywne w związku z czym rozłożona na raty została zaległość
w kwocie 2.507,10 zł. Złożono 6 wniosków w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych, na jeden, który wpłynął w grudniu 2007 r. wydano decyzję w styczniu 2008 r., natomiast pozostałe 5 wniosków zaopiniowano pozytywnie. Kwota umorzonych odsetek za 2007 r. wynosi 1.152,00 zł.

W analogicznym okresie 2006 roku podatnicy złożyli 3 wnioski o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej. Dwie decyzje zostały rozpatrzone pozytywnie i odroczono zaległość na kwotę 379 zł, natomiast jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia z powodu braku wymaganych dokumentów. Umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 5 140 zł. Złożono 5 wniosków w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej z czego 3 pozostały bez rozpatrzenia, a 2 zostały załatwione pozytywnie,
w związku z czym rozłożona na raty została zaległość w kwocie 3 889 zł.

W okresie sprawozdawczym za 2007 r. rozpatrzonych zostało 51 wniosków dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Na 4 wnioski złożone z końcem 2006 r. wydanych zostało 3 decyzje pozytywne i jedno postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. Natomiast z 47 wniosków złożonych w 2007 r. 4 zostało załatwione negatywnie, na 7 wniosków wydane zostały decyzje umarzające w części zaległości podatkowe, 3 podatników otrzymało postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia ponieważ
w określonym przepisami terminie nie doręczyli organowi podatkowemu wymaganych dokumentów, a pozostałe 33 wnioski zostały zaopiniowane pozytywne. Umorzenie zaległości podatkowych łącznego zobowiązania pieniężnego za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 4 866 zł.

W analogicznym okresie sprawozdawczym za 2006 r. rozpatrzonych zostało 56 wniosków dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Siedem decyzji wydanych zostało na wnioski złożone z końcem miesiąca grudnia 2005 r., z tego 6 decyzji załatwionych zostało pozytywnie, jedna negatywnie. Wydana została jedna decyzja z toczącego się w ubiegłym roku postępowania odwoławczego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Przemyślu. W 2006 r. złożonych zostało 48 wniosków. Z tego 2 wnioski załatwione zostały negatywnie, na 7 wniosków wydane zostały decyzje umarzające w części zaległości podatkowe, 5 podatników otrzymało postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, ponieważ w określonym przepisami terminie nie doręczyli organowi podatkowemu wymaganych dokumentów, a na pozostałe 34 wnioski wydane zostały decyzje pozytywne. Umorzenie zaległości podatkowych łącznego zobowiązania pieniężnego za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 14.773 zł.

Tutejszy organ podatkowy w 2007 r. wezwał 277 podatników do złożenia informacji podatkowych INRL-1. Na bieżąco wymierzany jest podatek podatnikom, których zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków wpływają z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie.

- podatek od środków transportowych

Zaplanowano dochody w kwocie 61.300 zł, przy wykonaniu 61.243,80 zł, co stanowi 99,9 % zaawansowania planu rocznego.

Zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 2.155,00 zł i są to zaległości z okresu sprawozdawczego. Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco w związku z otrzymywaniem informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o  pojazdach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2007 rok w kwocie 46.976,61 zł

- podatek od spadków i darowizn 

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na dochody budżetu gminy.

Plan w kwocie 3.000 zł,  wykonanie 1.061,00 zł, co stanowi 35,4 % planu.

- podatek od posiadania psów

Planowane dochody w kwocie 1.000 zł, przy wykonaniu 1.005,00 zł, co stanowi 100,5 % planu.

- wpływy z opłaty targowej

W okresie sprawozdawczym planowane dochody w kwocie 3.800 zł, przy wykonaniu kwota 3.775,00 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Planowane dochody w kwocie 4.200 zł, zostały wykonane w wysokości 3.665,00 zł, co stanowi 87,3 % planu. Są to  dochody pobierane z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy za okres sprawozdawczy na plan 59.838 zł przekazano 64.116,10 zł co stanowi 107,1 % zaawansowania planu rocznego.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek 7.500 zł, została wykonana w kwocie  8.179,47 zł, co daje 109,0 % planu rocznego.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

            Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 71.782,37 zł, przy wykonaniu 73.028,90 zł, co stanowi 101,8 % planu rocznego.

Realizacja dochodów według następujących źródeł:

- opłata skarbowa

Planowane dochody w kwocie 21.000 zł, przy wykonaniu 21.727,95 zł, co stanowi 103,6 % planu rocznego. Dochodami są wpływy z opłaty skarbowej.

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody planowe w kwocie 200 zł, wykonanie w kwocie - 0,03 zł. Wykonanie w wartości ujemnej w związku ze zwrotem nadpłaty za ubiegły rok. Opłata ta podlega podziałowi w częściach dla NFOŚiGW i dla gminy w zależności od rodzaju wydobywanych kopalin. 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan dochodów w kwocie 43.582,37 zł, przy wykonaniu 43.582,37 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Opłaty pobrano od  podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z różnych opłat        

Planowane opłaty w kwocie 7.000 zł, zostały wykonane w wysokości 7.718,61 zł, co stanowi110,3% planu. Dochody w tym paragrafie występują z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w kwocie 1.216.050 zł, przy wykonaniu za 2007 rok  kwota 1.253.018,89 zł, co stanowi 103,0 % planu rocznego.

Realizacja dochodów wystąpiła z tytułu:

-podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody planowane – 1.212.050 zł, zostały wykonane w wysokości 1.249.412 zł, co daje 103,1 % planu rocznego. Za ubiegły rok wykonanie dochodów wyniosło 972.498,82 zł.   Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.   

- podatek dochodowy od osób prawnych

Plan kwota 4.000 zł, przy wykonaniu – 3.606,89 zł, co stanowi 90,2% planu. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu kwota 6.708.149 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 6.709.941,97 zł, co stanowi 100,0 % zaawansowania planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody 4.173.658 zł, przy wykonaniu 4.173.658,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.  

Wykonanie za półrocze roku ubiegłego wyniosło 3.980.377 zł. Nastąpił wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej .

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.477.887 zł, wykonanie 2.477.887,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Wykonanie za ub. rok w kwocie 2.208.635 zł. W roku sprawozdawczym subwencja wyrównawcza jest wyższa o 12,2 % w porównaniu do ubiegłego roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z  kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody na kwotę 13.000 zł, przy wykonaniu 14.792,97 zł, co stanowi 113,8 % planu. Dochody stanowią odsetki od wolnych środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 43.604 zł, wykonanie 43.604,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

W ubiegłym roku wystąpiły dochody z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 37.804 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. 

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody na 2007 rok w kwocie 178.309  zł, wykonanie  w kwocie 175.865,62 zł, co daje 98,6  % planu. Dochodami w tym dziale są:

80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody w kwocie 79.584 zł zostały wykonane w wysokości 78.079,00 zł, co stanowi 98,6 % wykonania. Dochody tego rozdziału stanowi:

- otrzymana dotacja na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół 

   podstawowych plan w kwocie 29.584 zł, wykonanie 28.079 zł,

- dotacja na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania 

   inwestycyjnego „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy SP w Oleszycach”.

   plan 50.000 zł i wykonanie w kwocie 50.000 zł. 

80104 Przedszkola 

Planowana odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 59.000 zł, wykonanie 58.059,00 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. W ubiegły roku dochody wykonane wyniosły 56.631 zł.

80110 Gimnazja

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadanie własne w kwocie 6.728 zł, przy wykonaniu  6.728,00 zł, co stanowi 100  % planu rocznego.  Dotacja przyznana na zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego w placówce oświatowej.

80195 Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału stanowi plan w kwocie 32.997 zł, przy wykonaniu 32.999,62 zł, co daje 100,0 % planu.

Na dochody tego rozdziału składają się:

- dochody planowane kwota 5.500 zł, przy wykonaniu 5.502,62 zł stanowi odpłatność za wynajem pomieszczeń,

- dotacje na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan kwota 26.623 zł i wykonanie 26.623 zł,

- dotacje na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o stopień awansu zawodowego plan i wykonanie kwota 120 zł,

- dotacja na sfinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych plan kwota 754 zł, przy  wykonaniu kwota 754 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody tego działu kwota 2.918.000 zł, w tym dotacje z budżetu państwa  kwota 2.915.000 zł i dochody własne w kwocie 3.000 zł. Wykonanie dochodów w 2007 roku wyniosło 2.885.109,93 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego. W ubiegłym roku wykonanie dochodów stanowiła wielkość 2.680.582,37 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.414.200 zł i wykonaniu 2.380.787,02 zł (98,6% planu) obejmują zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych planowane  2.352.000 zł, wykonane 2.320.310,39 zł,

- składek na ubezpieczenia zdrowotne za pobierających świadczenia planowane

   5.200 zł, wykonane 4.760,85 zł,

-  zasiłków stałych planowanych 51.000 zł, wykonanych 49.715,78 zł,

-  usuwania skutków klęsk żywiołowych plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł 

Planowana kwota dotacji na zadania własne 500.800 zł i wykonaniu 500.604,71 zł (100,0 % planu) obejmuje zadania:

- zasiłki okresowe plan 278.000 zł, wykonanie 277.804,71 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 105.200 zł, wykonanie 105.200 zł,

- dożywianie plan 117.600 zł, wykonanie 117.600 zł. 

Dochody własne planowane w kwocie 3.000 zł, przy wykonaniu 3.718,20 zł, co stanowi 123,9 % planu  obejmują odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 345.669 zł, w tym dotacja na zadanie własne w kwocie 282.569  zł. Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy  342.283,98 zł, w tym dotacja na zadanie własne w kwocie 274.988,10 zł. Wykonanie do planu stanowi 99,0 %.

85401 Świetlice szkolne 

Dochody planowane 60.000 zł, zostały wykonane w kwocie 64.227,10 zł, co stanowi 107,0 % planu. Dochodami tego rozdziału są wpłaty rodziców pokrywających koszty posiłku.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadanie własne w kwocie 282.569 zł, przy wykonaniu  274.917,38 zł, co stanowi 97,3 % planu rocznego.  Przyznane dotacje przeznaczone są na dofinansowanie  zakupu podręczników dla dzieci w klasach od I-III ,  na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  program ,, My też pływamy’’, dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 3.100 zł, wykonanie 3.139,50 zł stanowią wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane w wysokości 37.574 zł przy wykonaniu  kwota 37.573,82 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2006 rok.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody na 2007 rok w kwocie 100.140  zł, wykonanie  w kwocie 100.140,00 zł, co daje 100,0  % planu. Dochodami w tym dziale są:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów kwota 4.300 zł i wykonanie kwota 4.300,00 zł stanowi dofinansowanie zadania pn. „Biesiada Słowiańska - Oleszyce 2007” kwota 4.000 zł, oraz darowizna na organizację Święta Plonów kwota 300 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody na kwotę 30.340 zł, przy wykonaniu 30.340,00 zł stanowi dotacja celowa Sektorowego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa świetlicy w Starym Siole”.

92116 Biblioteki

Planowane 5.500 zł i wykonane dochody stanowi dotacja w kwocie 5.500 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Plan kwota 60.000 zł, wykonanie w kwocie 60.000 zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: remont Ratusza w Oleszycach.

                       

WYDATKI BUDŻETU GMINY

 

Planowane wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy w kwocie 16.251.288,86 zł, przy wykonaniu 14.712.374,29 zł, co stanowi 90,5 % planu rocznego. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonane wyniosły kwotę 14.237.129,58 zł. Wzrost wydatków roku bieżącego do ubiegłego wynosi 3,4 %.

Wykonanie wydatków budżetowych dokonywane z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych przy realizacji zadań wymagających stosowania ustawy oraz stosowaniem  rachunku ekonomicznego przy zadaniach pozostałych.

Rodzaje wydatków

wykonanych

 

 

Wydatki w ujęciu kwotowym i ich dynamika

2006

2007

2007/2006

Kwota

%

Kwota

%

%

Wydatki bieżące

11.154.024,74

78,4

11.949.340,66

81,2

7,1 % wzrost

Wydatki majątkowe

3.083.104,84

21,6

2.763.033,63

18,8

10,4 % spadek

Wydatki ogółem

14.237.129,58

100,0

14.712.374,29

100,0

3,3 % wzrost

Realizację wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 i 7.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu kwota 142.678,49 zł, przy wykonaniu 141.342,32 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 50.000 zł, przy wykonaniu 48.894,89 zł.  Wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania projektu modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Oleszyce. Opis wydatków przedstawia  załącznik Nr 7. 

01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 10.720 zł, przy wykonaniu 10.488,94 zł, co daje 97,8 % planu rocznego. W roku ubiegłym wykonanie wyniosło 7.804,03 zł. Nastąpił wzrost wydatków  w związku z większymi dochodami z tytułu podatku rolnego. Wydatki stanowią  2 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek wpłaconych od zaległości podatku

01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 81.958,49 zł i wykonaniu 81.958,49 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację ustawy z 10 marca 2006 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy.

Dz. 020 LEŚNICTWO

02001 Gospodarka leśna

Planowane wydatki wynoszą 171.440 zł,  przy wykonaniu 163.083,77 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego.  

Zrealizowane wydatki za 2007 rok stanowią:

- wypłatę ekwiwalentu za pozyskanie drewna własnym sprzętem 8.530,87  zł,

- wynagrodzenia i ich pochodne pracowników leśnych zatrudnionych do prac związanych z

   nadzorem i wykonaniem zadań gospodarczych z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji

   oraz ochrony lasu w kwocie 117.272,43 zł,

- zakup materiałów  5.785,29 zł (paliki do sadzonek, taśma do pomiarów, woda do picia i  

   konserwy dla pracowników ),

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników kwota 183 zł,

- zakup usług  13.776,43 zł, (zrywka drewna, wycinka drzewa przy drodze do lasu), 

- ryczał za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych dla dwóch pracowników   

   kwota 4.409,31 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 3.220 zł,

- podatek leśny w kwocie 9.905 zł,

- podatek od towarów i usług kwota 1,44 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

            Planowane wydatki na 2007 rok wynoszą 838.291 zł, w tym zadania inwestycyjne 504.617 zł i wydatki bieżące 333.674 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym w kwocie 807.481,14 zł, z tego wydatki majątkowe 485.421,60 zł, co stanowi 96,2 % wykonania planu oraz wydatki bieżące w kwocie 322.059,54 zł, co stanowi 96,5 % planu rocznego .

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł, przy wykonaniu 35.000 zł na pomoc rzeczową udzieloną dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na  dofinansowanie zadania – budowa chodnika w m. Stare Oleszyce.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 7. 

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, wydatkowano 74.860,20 zł na pomoc finansową udzielaną dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na dofinansowanie zadań:

- budowa chodnika w Oleszycach, ul. Kustronia,

- przebudowa drogi Stare Sioło – Lipina ,

- przebudowa drogi Lubaczów – Futory .

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 7.

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki  zaplanowane w tym rozdziale kwota 458.000 zł, w tym wydatki bieżące plan 253.000 zł i wydatki majątkowe plan 205.000 zł.

Wykonanie za 2007 rok wydatków bieżących kwota 241.385,80 zł obejmuje:

- remont cząstkowy ulicy Sobieskiego  – 2.102,85 zł,

- remont cząstkowy ulicy Zagrody, Słowackiego, 3-go Maja – 3.207,50 zł,

- remont drogi Nowa Grobla wieś – 25.601,10 zł,

- wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nowa Grobla – Ruda -  28.284,30 zł,

- remont drogi dojazdowej do parkingu przy stadionie – 18.805,18

- remont drogi dojazdowej do stadionu – 69.897,14 zł,

- remont dróg gminnych (remont wjazdu na parking, droga dojazdowa Oleszyce- Lubomierz,     

  remont drogi do ośrodka rehabilitacyjnego) – 66.942,46 zł,

- materiały do wykonania wiaty przystankowej Stare Sioło – 2.004,66 zł

- materiały do remontu chodników w m. Oleszyce  – 12.244,93 zł

-kostka na plac przy ul. Mickiewicza – 7.585,58

- usługi transportowe piasku, gruzu, kamienia na drogi gminne – 4.710,10 zł

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 205.000 zł przedstawia załącznik Nr 7.

60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38.226 zł, wykonanie 37.294,28 zł na  drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Stare Oleszyce.

Wydatki przedstawia załącznik Nr 7.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków tego rozdziału kwota 80.674 zł, przy wykonaniu 80.673,74 zł obejmuje remont drogi gminnej w m. Stare Oleszyce.  

60095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 146.391 zł i przy wykonaniu w kwocie 133.267,12 zł obejmują zadania: „Wspomaganie zarządzania Gminą Oleszyce”  współfinansowane środkami z funduszy unii europejskiej w ramach programu ZPORR i „Utworzenie kawiarenek internetowych” finansowane ze środków własnych.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 7.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 476.910 zł, przy wykonaniu 375.279,38 zł,     co stanowi 78,7 % wykonania planu. 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.Poniesione wydatki bieżące w kwocie 155.932,16 zł na funkcjonowanie 8 świetlic wiejskich:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 8 pracowników        84.081,24 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp pracowników,  

  ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, odprawa

  pośmiertna)                                                                                                                2.314,46 zł

- zakup materiałów do świetlic ( środki czystości, węgiel do ogrzewania,  

  materiały remontowe, krzesła i stoliki, drzwi, telewizor, części zamienne)           33.364,82 zł

- zużycie gazu i energii elektrycznej w świetlicach                                                  21.533,80 zł  

- zakup usług remontowych (kraty na okna do świetlicy St. Sioło)                          2.247,56 zł - badania profilaktyczne pracowników                                                                          393,28 zł    

- zakup usług pozostałych ( transport opału, transport śmieci, opłaty za media,

  czyszczenie pieców, montaż anten )                                                                         2.248,55 zł

- opłata za dostęp do sieci Internet                                                                              2.431,95 zł

- różne opłaty i składki (za ubezpieczenie sprzętu)                                                        398,39 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic             4.023,00 zł

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej                                                     2.712,12 zł

- materiały do sprzętu komputerowego                                                                          182,99 zł

2. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 46.899,54 zł na utrzymanie lokali użytkowych i mieszkalnych:

- materiały do remontu lokali                                                                                    14.768,51 zł

- zużycie energii w szaletach                                                                                       2.295,99 zł

- usługi remontowe (prace remontowe przy lokalach socjalnych i użytkowych)    23.399,69 zł

- zakup usług pozostałych (ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu, montaż

  okien w lokalu, transport gruzu, usługa koparką przy budynku Hades)                   5.211,35 zł

- podatek od nieruchomości na 2007 r.                                                                          605,00 zł

- podatek VAT zapłacony do US                                                                                   619,00 zł

Zakup budynku z przeznaczeniem na cele kulturalne plan 174.000 zł, wykonanie 172.447,68 zł. Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 7.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 95.000 zł przy wykonaniu kwota 87.716,96 zł (92,3%)   w następujących rozdziałach:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 18.000 zł,  przy wykonaniu 14.512,00 zł.

Realizacja wydatków obejmowała wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie  planu zagospodarowania przestrzennego pod cmentarz MPZP i wykonanie dokumentacji.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie 18.000 zł, wykonano na kwotę 16.399,86 zł.

Wykonane wydatki bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami obejmują swym zakresem usługi za dokumentację geodezyjną do sprzedaży działek,  wycenę działek, za podziały działek, odpisy z ksiąg wieczystych,  wypisy z rejestru gruntów,  opłaty sądowej, opłaty użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

71035 Cmentarze

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 1.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki  zaplanowano na utrzymanie miejsc pamięci narodowej cmentarza wojennego. Prace związane z utrzymaniem cmentarzy wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, bez korzystania z usług innych podmiotów.   

71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 58.000 zł, przy wykonaniu 56.805,10 zł. Zaplanowano wydatki  na zapłatę za wykonane analizy, studia, kosztorysy. Zapłacono za program rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce, za wniosek aplikacyjny projektu „Kanalizacja Futory”, za wybór partnera zagranicznego, za opracowanie dokumentacji „Remont Ratusza…., terenów zieleni…,Domy Kultury…”, za „Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Oleszyce”.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

            Planowane wydatki na 2007 rok kwota 1.352.745 zł, przy wykonaniu 1.280.634,23 zł, co stanowi 94,7 % wykonania planu rocznego.

Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej  plan w wysokości  81.800 zł, przy wykonaniu kwota 76.890,52 zł. Otrzymana dotacja w kwocie 64.197 zł na realizację zadań zabezpiecza tylko wynagrodzenia i częściowo narzuty na wynagrodzenia.                              

Zrealizowano wydatki w 2007 roku na:

- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników wraz z pochodnymi                               72.917,19 zł

- ekwiwalent za materiały biurowe i środki bhp                                                            217,63 zł

- zakup druków i wyposażenia                                                                                    1.326,88 zł

- zakup usług (znaki opłaty pocztowej, za przesyłki)                                                    279,20 zł

- usługi telefoniczne stacjonarne                                                                                    256,71 zł

- podróże służbowe krajowe                                                                                           205,96 zł                                                                          

– ubezpieczenie sprzętu komputerowego                                                                         76,95 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      1.610 zł

75022 Rady gmin /miast/

Planowane wydatki na 2007 rok na utrzymanie i wypłaty dla radnych kwota 70.000 zł, przy wykonaniu 67.433,19 zł co stanowi 96,3 % planu .

Wydatkowano środki finansowe  na:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów                                                            61.470,00 zł

- napoje  na sesje i posiedzenia  komisji, toner do drukarki, wyposażenie                    992,78 zł

- zapłata za media                                                                                                           588,75 zł

- za szkolenie radnych,  przewóz komisji                                                                   2.710,04 zł

- usługi telefoniczne                                                                                                    1.216,85 zł

- podróże służbowe  krajowe                                                                                          350,48 zł

- za ubezpieczenie i wymiana zasilacza do komputera                                                  104,29 zł

75023 Urzędy gmin /miast/

Planowane wydatki tego rozdziału  kwota 1.073.875 zł, przy wykonaniu 1.032.927,91 zł, co stanowi 96,2 % zaawansowania planu rocznego. W ubiegłym roku wydatkowano kwotę 1.007.688,70 zł.

Poniesione wydatki bieżące w 2007 roku na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz

    z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe                                                      773.587,45 zł

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 252.996,46 zł zrealizowano na:

- ekwiwalent za materiały biurowe, środki bhp                                                          3.219,36 zł              

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               22.887,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia                                                                            35.624,79 zł        

- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków                                                34.663,44 zł

- zakup usług remontowych (naprawa kasy fiskalnej, przegląd kserokopiarki)            190,32 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)                                  1.181,00 zł

- zakup usług pozostałych (szkolenia, opłaty bankowe, opłata za

   przesyłki listowe, usługi komputerowe, obsługa prawna, prenumerata

   biuletynów i prasy, program  prawniczy LEX, przegląd kopiarki)                        72.469,50 zł

- usługi internetowe                                                                                                     8.596,80 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej                             17.828,39 zł

- podróże służbowe krajowe                                                                                      23.304,43 zł

- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC, składki na związek

   i stowarzyszenie                                                                                                       5.585,77 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               20.000,00 zł

- koszty egzekucyjne (opłata komornicza)                                                                 1.642,90 zł

- zakup materiałów do drukarek i kserokopiarek,  akcesoria komputerowe               5.802,76 zł

Zakupy inwestycyjne plan 6.500 zł, przy wykonaniu 6.344,00 zł  przedstawia załącznik Nr 7.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale na promocję gminy kwota 38.300 zł, wykonanie w kwocie 23.770,26 zł, co stanowi 62,1 % planu.

Wydatki zrealizowano na:

- wizyta delegacji ze Lwowa                                                                                          187,00 zł      

- opłata za usługę „Twoje radio”                                                                                 4.750,00 zł

- materiały promocyjne, spotkania promocyjne,  nagrody, wiązanki                         3.307,68 zł

- wykonanie witaczy w celach promocji, produkcja filmu promocyjnego o Gminie

  Oleszyce, spot reklamowy                                                                                      15.525,58 zł

75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 88.770 zł, przy wykonaniu 79.612,35 zł, co stanowi 89,7 % planu..

Wydatki bieżące zrealizowano na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników                                                               66.565,73 zł

- badania profilaktyczne pracowników,  środki bhp, ubezpieczenie                           3.978,69 zł

- zakup materiałów (woda mineralna, sorty mundurowe, narzędzia do prac)            3.394,79 zł

- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem                                                      706,14 zł

- odpis na FSS                                                                                                             4.967,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki kwota 17.518 zł, przy wykonaniu 17.383,00 zł, co stanowi 99,2 %.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki 1.260 zł zostały poniesione  kwota 1.260,00 zł na aktualizację spisu wyborców  finansowane dotacją z budżetu państwa obejmują wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi na wynagrodzenia.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków 16.258 zł, przy wykonaniu 16.123,00 zł obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

            Wydatki planowane w tym dziale kwota 87.528 zł na wykonanie 82.304,63 zł, co stanowi 94,0 % planu rocznego.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale kwota 86.028 zł, wykonanie 82.304,63 zł (95,7 % wykonania).

Wydatki bieżące zrealizowano na :

-  udział w akcjach gaśniczych, dieta komendanta                                                    11.916,31 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe  oraz pochodne od wynagrodzeń              23.192,20 zł

- paliwo i części zamienne do samochodów, ubrania koszarowe, sprzęt dla

  OSP Zalesie, agregat prądotwórczy OSP St. Oleszyce, materiały do remontu

  remizy Borchów                                                                                                      32.690,81 zł

– zużycie gazu w budynkach remiz, zużycie wody                                                    1.279,73 zł

- badania profilaktyczne członków OSP                                                                     2.840,00 zł

- badania psychotechniczne i badania okresowe kierowców, przegląd samochodu   3.578,78 zł

- usługi telekomunikacyjne, środki bhp, delegacje służbowe                                        453,80 zł

- ubezpieczenia jednostek OSP, ubezpieczenia pojazdów                                          5.548,00 zł

-  odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników                                               805,00 zł

75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1.500 zł, przy wykonaniu 0 zł.  

Wydatki obejmują zakup materiałów do magazynu przeciwpowodziowego.

 Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki tego działu to kwota 20.000 zł, przy wykonaniu 14.121,53 zł, co stanowi 70,6 % zaawansowania planu. 

Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia inkasentów tytułem poboru podatków, opłat   i niepodatkowych należności budżetowych – 14.121,53 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

            Plan wydatków w wysokości 143.000 zł, na poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 139.282,32 zł na spłatę odsetek od krajowych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji co stanowi 97,4  % planu rocznego.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec roku budżetowego pozostała nierozwiązana rezerwa ogólna na kwotę  6.187 zł.

W uchwale budżetowej na 2007 rok przyjęto ogółem kwotę rezerwy 64.419 zł, z tego rezerwa celowa - 39.419 zł na odprawy dla nauczycieli i rezerwa ogólna - 25.000 zł.

W trakcie roku budżetowego rezerwę celową rozwiązano na wydatki oświaty kwota 39.419 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli oraz rezerwę ogólną w kwocie 18.813 zł na wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - 12.250 zł i  dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 6.563 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
 

Planowane wydatki w wysokości 7.756.061  zł, w tym wydatki bieżące 5.153.650 zł i wydatki inwestycyjne 2.602.411 zł.  Wykonanie wydatków za 2007r. to  kwota 6.768.871,59 zł, w tym wydatków bieżących  5.118.354,10 zł  (99,3% planu rocznego) i wydatków majątkowych 1.650.517,49 (63,4 % planu).

80101 Szkoły podstawowe

Wykonane wydatki za  2007 r. na utrzymanie 5 szkół podstawowych to kwota 4.323.489,96 zł, w tym wydatki bieżące 2.672.972,47 zł i wydatki inwestycyjne 1.650.517,49 zł.

Plan wydatków  na 2007 r. 5.283.674 zł, z tego wydatki bieżące 2.681.263 zł i wydatki majątkowe 2.602.411 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 99,7  % planu rocznego.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało  468  uczniów .

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Plan finansowy na 2007 r. to kwota 3.842.644 zł, z tego wydatki bieżące 1.240.233 zł i wydatki inwestycyjne 2.602.411 zł.  Wykonanie planu wydatków bieżących za 2007 r. wyniosło 1.239.144,03  zł. co stanowi 99,9 % planu i wydatków inwestycyjnych 1.650.517,49 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 298.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 31 nauczycieli /24,07 etatu/ i 4,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 995.896,06 zł, z tego zapłacono za 2277 godzin ponadwymiarowych  i doraźnych zastępstw kwotę 59.602,72 zł. Średnia stawka za godz. ponadwymiarową 26,18 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 74 703,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup materiałów biurowych i środków czystości, środków BHP dla pracowników, zakup materiałów do remontów bieżących, lakier do parkietów– 19.203,43 zł,  media –  55.853,49 zł, usługa remontowa- adaptacja pomieszczenia na bibliotekę szkolną, 9.581,32 zł, pozostałe usługi; odprowadzenie ścieków, wykonanie mebli szkolnych, cyklinowanie sal lekcyjnych, monitoring szkolny- 16.201,22 zł, zakup pomocy naukowych – 8.261,97 zł, za abonament i rozmowy telefoniczne oraz usługi internetowe – 5.018,66 zł,  podróże służbowe 205 zł,  ubezpieczenie sprzętu i budynku – 1 242 zł, odpis na FŚS – 52.194 zł,  zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do drukarek i ksero- 783,62 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w załączniku Nr 7.

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach    

Plan finansowy na 2007 r.-  631.678 zł. Wykonanie planu za  2007 r. wyniosło  630.111,98 zł. co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Średnia ilość uczniów w 2007 r. – 80.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 12 nauczycieli /10,24 etatu/

i 3 pracowników /2,24 etatu/ administracji i obsługi wydatkowano 522.387,53 zł, z tego zapłacono za 943 godzin ponadwymiarowych  i doraźnych zastępstw na kwotę 24.347,99 zł. Średnia stawka za godz. ponadwymiarową 25,82 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 33 222,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, środki bhp dla pracowników – 11.735,51 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – 3.793,43 zł, zapłacono za media – 17.164,08 zł, zapłacono za prace remontowe na sali gimnastycznej – 6.429,26 zł., cyklinowanie ,lakierowanie sali gimnastycznej, opłata za ścieki –  6.062,16 zł.,  usługi internetowe i telekomunikacyjne – 2.804,57 zł, podróże służbowe – 1.241 zł, odpis na FŚS – 24.176 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero  – 1.095,84 zł.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu    

Plan finansowy na 2007 r. to kwota 463.257 zł . Wykonanie planu wydatków bieżących za  2007 r. wyniosło 462.097,20  zł. co stanowi  99,7%.

Ilość uczniów uczęszczających – 60.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11 nauczycieli /8,35 etatu/

i 4 pracowników /2,0 etatu/ administracji i obsługi wydatkowano 353.135,59 zł, w tym zapłacono za 551 godzin ponadwymiarowych  i doraźnych zastępstw w wysokości                12.948,02  zł. Średnia stawka za godz. ponadwymiarową 23,50 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 27.369 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środki bhp dla pracowników, paneli podłogowych – 14.514,55 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – 6.120,97 zł, zapłacono za media – 23 163,08 zł, zapłacono za usługi komunalne, transportowe, remontowe –10.750,76 zł, budowlane, wykonanie ogrodzenia placu szkoły – 1.894,79 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego –787 zł,  delegacje – 525,74 zł, zapłacono za usługi telekomunikacyjne –      1.437,92 zł, odpis na FŚS – 19.874 zł., zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup licencji oprogramowania- 2.523,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Futorach    

Plan finansowy na 2007 r. to kwota 194.611 zł. Wykonanie planu za  2007 r. wyniosło

191.741,57 zł, tj. 98,5 % planu. Ilość uczniów fizycznych – 27.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5 nauczycieli /3,28 etatu/ i 1,0 pracowników obsługi /0,87 etatu/  wydatkowano 142.541,04 zł, w tym zapłacono za 195 godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i klas łączonych w wysokości 4.789,03 zł.

Średnia stawka za godz. ponadwymiarową 24,56 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 10.254,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup materiałów do bieżących remontów – 3.465,54 zł, zapłacono za media – 15.830,45 zł, zapłacono za usługi komunalne, remontowe – 2.514,40 zł, opaska odwadniająca- 6.455,97 zł, zakup pomocy naukowych - 1.167,99 zł, delegacje - 139,50 zł, usługi telekomunikacyjne-        1.173,63 zł, ubezpieczenie, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe - 715,79 zł,       odpis na FŚS – 7.483  zł.

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli  

Plan finansowy na 2007 r. to kwota 151 484 zł. Wykonanie planu za  2007 r. wyniosło        149 877,69 zł. Ilość uczniów fizycznych  14 osób.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5 nauczycieli /2,99 etatu/ 

i 1,0 pracownika obsługi /0,50 etatu/  wydatkowano 133.128,94 zł, z tego zapłacono za 204 godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i klas łączonych w wysokości 4.872,52 zł. Średnia stawka za godz. ponadwymiarową 23,88 zł

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 7.931,35 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakupiono materiały biurowe, druki, pomoce naukowe, - 762,51 zł, zapłacono za  usługi telekomunikacyjne i komunalne, ubezpieczeniowe – 2.010,89 zł, odpis na FŚS -  6.044 zł.

80103 Oddziały przedszkolne

Plan finansowy na 2007 r. to kwota 53.628 zł. Wykonanie planu za  2007 r. wyniosło           51.904,15 zł. co stanowi 96,7 %. planu rocznego. Ilość uczniów fizycznych – 21osób.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 nauczycieli/ 2,0 etaty/ wydatkowano 

44.463,85 zł. Z tego zapłacono za 148 godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw  w kwocie 2.752,12 zł. Średnia stawka za godzinę ponadwymiarową  18,60 zł.

Wypłacono dodatki wiejski i mieszkaniowy w wysokości 4 171,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: pomoce naukowe 897 zł, odpis na FŚS – 2.074 zł,  materiały 297,40 zł.

80104 Przedszkole

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano  w  2007 r. kwotę  434.378,75 zł, na plan 438.332 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 75.

Wydatki zrealizowane w   2007 r. na  wynagrodzenia i pochodne 7 nauczycieli /5,29 etatu/ i 4 pracowników obsługi w kwocie 317.079,38 zł, na dodatki mieszkaniowy i wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 17.622,70 zł, na materiały biurowe i środki czystości, materiały do remontów, kostka brukowa, krawężniki, lakiery-  kwota 17.589,09 zł,  zakupiono artykuły żywnościowe kwota –22.324,11 zł,  media –20.035,74  zł, usługi pozostałe 6.109,57 zł, delegacje  – 571,7 zł,  odpis na FŚS 13.880 zł, pomoce naukowe, zastaw rekreacyjny ,, Michaś’’ – 17.343,48 zł, usługi telefoniczne- 1.149 zł, ubezpieczenia, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze- 673,96 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 3,0 zł.

80110 Gimnazja

Planowane wydatki w 2007r. na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach to kwota

1.444.041 zł, przy wykonaniu – 1.429.065,81 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego.

Naukę w Gimnazjum pobierało 300 uczniów.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 29 nauczycieli /27,69 etatu/ i 4 pracowników administracji i obsługi /3,33 etatu/ wydatkowano 1.167.343,33 zł,  z tego zapłacono za 3512 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę 87.427,99 zł, co daje średnią stawkę za godzinę 24,89 zł.

Pozostałe wydatki bieżące : dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 84.518,75 zł, zakupiono materiały biurowe, druki szkolne, środki BHP, środki czystości, lakiery do parkietów, farby, urządzenia do wykonania monitoringu  szkoły- 29.614,53 zł, usługi remontowe- 4.430,94 zł,

zapłacono za pomoce dydaktyczne- 6.744,75 zł, zapłacono za media- 53.294,40 zł , zapłacono za pozostałe usługi- 14.653,69 zł, dostęp do Internetu- 998,36 zł, zakup usług telefonicznych- 2.563,61 zł, delegacje- 717,40 zł, różne opłaty i składki – 605,34 zł, zakup art. Papierniczych do drukarek i ksero, zakup licencji komp.- 2 434,71 odpis na FŚS- 61.146 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki tego rozdziału za 2007 r. to kwota 190.318,21 zł, na plan 191.217 zł,  stanowią   99,55 % wykonania planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wyniosło    170.456,52 zł. Wzrost wydatków o 11,6 %.

Podstawowe wydatki w kwocie 98.054,22 zł stanowi wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej i zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych. Wydatki te stanowią 100,0 %  wykonania planu.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie i pochodne kierowcy i opiekuna autobusu szkolnego kwota- 47.722,85 zł , fundusz świadczeń socjalnych- 1.609 zł,  koszty utrzymania autobusu    (olej napędowy, ogumienie, usługi remontowe, ubezpieczenia, podatek drogowy) - 42.932,14 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno -

Administracyjnego Szkół zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola to kwota 246.688 zł, przy wykonaniu   246.494,10 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Wykonanie wydatków  roku ubiegłego 222.815,54 zł. Wzrost  wydatków o 10,63 % .

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 216.749,40 zł. Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano 29.744,70 zł.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 23.000 zł na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.739,61  zł, z tego:

- zakup materiałów szkoleniowych- 1.971,19 zł ,

- szkolenie nauczycieli, dopłata do czesnego -  13.811,02 zł,

      - delegacje nauczycieli – 1.957,40 zł,

80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 75.481 zł, przy wykonaniu 75.481,00 zł obejmują:

  - Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów  plan i wykonanie kwota  48.618 zł, 

    co stanowi  100,0 %  planu,

  - plan i wykonanie w kwocie 240 zł stanowią wydatki  na pokrycie częściowych kosztów 

     komisji awansu zawodowego nauczycieli sfinansowane dotacją

  - plan w kwocie 26.623 zł, wykonanie w kwocie 26.623 zł stanowią wydatki na pokrycie 

     kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników sfinansowane dotacją.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonane wydatki tego działu kwota 42.859,97 zł, na plan 43.582,37 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w tym rozdziale kwota 3.594 zł. Wykonanie za 2007 rok 3.467,38 zł.

Organizacja w  szkołach programów profilaktycznych,, Klasa na 6”, którego celem było między innymi: ukazywanie szkodliwości używek, zapłata za spektakl profilaktyczny  o zagrożeniach wynikających z narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w kwocie 39.988,37 zł, przy wykonaniu 39.392,59 zł, co stanowi 98,5 % planu.  

Zrealizowano następujące zadania w tym rozdziale:

I. Zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od alkoholu  i narkotyków w kwocie 15.473,33 zł, w tym :

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pracę w punkcie konsultacyjnym kwota 6.090,68 zł. Prowadzenie dyżurów 3 razy w tygodniu tj: wtorki, czwartki, soboty przez członków komisji mające na celu podejmowanie działań interwencyjnych dotyczące rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ze sprawcami przemocy w rodzinie  związanej z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego,

2) diety członków komisji za udział w 7 posiedzeniach komisji -  3.500,00 zł,

3) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych  na kwotę 479,00 zł,

4) przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia  przez lekarzy orzeczników, opłata   

    stała za złożenie wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego - 2.985,92 ,

5) szkolenie  członków komisji,  szkolenie o zagrożeniach  i narkomanii - 2.100,00 zł,

6) organizacja spotkania wigilijnego dla osób uzależnionych od alkoholu - 200,00 zł,

7) zapłata za delegacje służbową - 117,70 zł.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności  przed przemocą w rodzinie                                 6.513,31 zł, w tym :

1) zapłata za pobyt  5  dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich na zimowisku z programem profilaktycznym w  Iwoniczu Zdroju  - 1.975,00 zł,

2) zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego i kawiarenki internetowej w celu organizacji zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w okresie ferii i dni wolnych od pracy  na kwotę 4.538,31 zł.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 17.354,75 zł, w tym :

1) uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł” zakup ½  pakietu

      na kwotę 1.220,00 zł,

2) współorganizacja spotkania  integracyjnego ,,Sprawni inaczej”, konkursu  dla osób niepełnosprawnych i zdrowych z terenu gminy, zabawa karnawałowa, palma wielkanocna     1.131,74 zł,

3) organizacja w  szkołach programów profilaktycznych,, Klasa na 6”, którego celem było promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie nałogom, ukazywanie szkodliwości używek.  400,00 zł,

4) zagospodarowanie  wolnego czasu dla dzieci i młodzieży / uczestnictwo w zawodach

   sportowych, prowadzenie pogadanek profilaktycznych oraz promowanie zdrowego stylu  

   życia/ -  500,05 zł,  

5) organizacja  wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Zakopanego, Pacanowa ,    

     - 2.936.07zł,

6) organizacja imprezy plenerowej Mikołaj  - 1.925,23 zł,

7) bieżące wydatki na  funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej /zużycie gazu, wody,  

   zrzut ścieków,  energia, przegląd co,  usługi telefoniczne, SDI / -  9.392,26 zł,

8) współorganizacja konkursów  wiedzy o uzależnieniach – zakup nagród - 299,40 zł.

IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem art.13 1 i art.15 ustawy oraz występowanie przed sadem, w charakterze oskarżyciela publicznego kwota 51,20 zł, w tym:

1) organizacja szkolenia dla sprzedawców w zakresie przestrzegania  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym pod zastaw i na kredyt - 51,20 zł.

Miejsko-Gminna  Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nawiązała współpracę  z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy  Społecznej  w tym zakresie / osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, które mają problem z alkoholem  zostały zobowiązane do uczestnictwa  w grupie wsparcia, prowadzonej przez  terapeutę z zakresie uzależnień/.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

            W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę  3.221.366,44 zł, w tym  zadania zlecone 2.380.787,02 zł oraz  840.579,42 zł na zadania własne na plan 3.257.680 zł, co stanowi 98,9 % zaawansowania planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatkowano kwotę 3.015.571,80 zł. Wzrost wydatków o 6,8 % .

Wydatki były ponoszone w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym przyznano decyzją świadczenia dla 3 osób – odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w omawianym okresie to 25.543,36 zł (25.554 zł plan).

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                           z ubezpieczenia społecznego.

Zadanie zlecone finansowane dotacją realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 2.352.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.320.310,39 zł, co stanowi 99% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę  2.228.536,03 zł, w tym:

1. zasiłki rodzinne                                                                                                   918.916,03 zł

2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                               766.854,00 zł

a) urodzenia dziecka                                                                                                 46.000,00 zł   

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego           140.824,00 zł

c) samotnego wychowywania dziecka                                                                      97.010,00 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego                                         62.840,00 zł

e) rozpoczęcia roku szkolnego                                                                        92.400,00 zł

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania                120.580,00 zł

g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                        207.220,00 zł

3. zasiłki pielęgnacyjne                                                                                           306.306,00 zł

4. świadczenia pielęgnacyjne                                                                                  114.940,00 zł

5. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka                                                     60.000,00 zł

6. zaliczka alimentacyjna                                                                                            61.520,00 zł

Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne 23.270,36 zł od świadczeń rodzinnych.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej         w kwocie  68.504,00 zł obejmują wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika, materiały biurowe, druki, tusz do drukarki, środki bhp, usługi telefoniczne, Internet, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na FŚS, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, usługi elektroniczne, zakup energii, gazu, zakup kserokopiarki, wyposażenia biurowego.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne. 

Zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne w wysokości 4.760,85 na plan 5.200 zł, co stanowi 92 % wykonania planu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Wykonane wydatki w tym rozdziale kwota 401.720,49 zł, na plan 403.200,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone i zadania własne, w tym zadania własne finansowane dotacją.

1. Zadania zlecone 

Wydatki na zadania zlecone wykonane w kwocie 49.715,78 zł, na plan 51.000 zł, co stanowi 97 % wykonania planu.

Udzielono świadczenia w ramach zadań zleconych:

- zasiłki stałe przyznano 18 osobom na kwotę 49.715,78 zł, w tym przyznane dla osoby:

            samotnie gospodarującej 8 osób na kwotę 23.605,38 zł,

            pozostającej w rodzinie 10 osób na kwotę 26.111,40 zł

2. Zadania własne   

Wydatki na zadania własne finansowane są dotacją z budżetu w kwocie 278.000 zł i środkami własnymi w kwocie 74.200 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 352.004,71 zł, na plan 352.200,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Sfinansowano następujące zadania:

Formy pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń        w zł

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Zasiłki okresowe

w tym przyznane z powodu:

-         bezrobocia

-         długotrwałej choroby

-         niepełnosprawności

295

 

292

2

1

1.346

 

1.334

7

5

277.805

 

276.865

614

326

295

 

292

2

1

712

 

702

6

4

Ubranie

8

8

1.764

8

21

Zasiłki celowe

w tym:

-zasiłki specjalne celowe

-zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

294

 

36

1

 

 

X

 

51

1

72.436

 

16.079

1.000

294

 

34

1

602

 

75

2

 

Razem

 

 

352.005

 

 

85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe w roku bieżącym finansowane są w 100 % ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1354 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę     143.763,77  i stanowi 98,2 % zaawansowania planu rocznego (146.400 zł ).

Kwoty dopłat dla poszczególnych zarządów :

- mieszkania będące w zasobie gminy  4.765,00 zł

- mieszkania spółdzielcze                   90.274,00 

- mieszkania pozostałe                        48.725,00 

Z dodatków mieszkaniowych korzysta  miesięcznie 113 gospodarstw przy średniej wysokości 106,18 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne występujące w 7 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej to kwota 145.319,00zł,                    a rzeczywiste wykonanie wydatków to kwota 145.313,18 zł co stanowi 100 % planu. Dotacja na zadania własne w tym rozdziale to kwota  105.200,00 zł, przy wykonaniu  105.200,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 107.855,07 zł, na plan             107.855,86 zł  co stanowi 100 % planu. Na utrzymanie jednostki wydatkowano 31.717,48 zł,  na plan 31.720,14 zł co stanowi 100 % planu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na usługi opiekuńcze kwotę 20.983,20 zł, przy planie 21.035 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Wydatkami wykonanymi są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Usługami opiekuńczymi w 2007r. objęto 6 osób i z tego tytułu uzyskano dochody na kwotę 3.718,20 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 zasiłki celowe na złagodzenie skutków suszy na łączną kwotę 6.000 zł.

85295 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki 152.972 zł, z tego na dożywianie kwota 147.000 zł, prace społecznie użyteczne 5.972 zł.

Wydatkowano środki  152.971,20 zł na posiłki dla 521 dzieci kwotę 147.000,00zł i na prace społecznie użyteczne 5.972,20 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego na 520 dzieci wydatkowano kwotę 92.966,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 18 bezrobotnym świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na kwotę 14.833,50zł. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano środki Funduszu Pracy tytułem refundacji tych świadczeń na kwotę 8.862,30 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki kwota 565.515 zł przy wykonaniu 557.424,65 zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego.

Zrealizowano wydatki w rozdziałach:

85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 260.518 zł, przy wykonaniu za  2007 r.  260.459,88  zł, co stanowi 99,9  % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników wydatkowano 174.466,27 zł, na plan 174.490 zł, co stanowi 99,9 % planu. W ubiegłym roku wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi      165.133,76 zł. Wzrost wydatków o   5,7 %.

Wydatki na zakup żywności w kwocie 64.521,59 zł i pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie 21.472,02 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 0,90 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 297.997 zł zostały wykonane w kwocie 290.318,74 zł co stanowi 97,4  % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w formie pomocy rzeczowej  na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 239.836 zł  z czego - sfinansowane  dotacją w wysokości 234.377 zł i pokryte z budżetu Gminy w wysokości 5.459 zł, wypłacono stypendia szkolne w kwocie  6.500 zł za wyniki w nauce i wyniki sportowe, udział w programie Rządowym wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ,, My też pływamy’’- 11.453,64 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju sfinansowane dotacja w wysokości- 32.529,10 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa i założony plan wydatków na 2007 r. to kwota  7.000 zł. Poniesione wydatki za 2007 r. w kwocie 6.646,03  zł, co stanowi 94,9  % planu.

Wynagrodzenie i pochodne 2.351,36 zł,  zakupiono materiały i środki czystości – 2.074,04 zł,

media- 2.220,63 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki na 2007 rok to kwota 398.888 zł, przy wykonaniu 261.937,98 zł, co stanowi 15,3 % planu rocznego, w tym :

-wydatki bieżące wykonano w wysokości 204.035,37 zł na plan 233.383 zł, co stanowi 87,4 % planu rocznego,

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 57.902,61 zł na plan 165.505 zł, co stanowi

35,0 % planu

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód    

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 103.382 zł, przy wykonaniu 3.223,72 

Wykonanie wydatków bieżących na kwotę 3.223,72 zł obejmuje prace remontowe przy kanalizacji w m. Oleszyce, ul. Kustronia, wykonanie studni kanalizacyjnej.

Wydatki inwestycyjne plan 100.000 zł opisano w załączniku Nr 7 niniejszej informacji.

90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 55.690 zł obejmują planowane wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Wykonanie wydatków ogółem 49.998,42 kwocie 20.994,27 zł na plan 26.685 zł dotyczy likwidacji dzikiego wysypiska w m. Oleszyce, ul Futorzańska. Wydatki inwestycyjne plan 29.005 zł i wykonanie 29.004,15 zł przedstawia załącznik Nr  7 informacji. zł, w tym bieżących w

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.618 zł  związane:

  1. z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta,
  2. utrzymaniem zimowym dróg gminnych i chodników

W okresie 2007 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano 9.979,85 zł, co stanowi 63,9 % planu rocznego.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 24.198 zł  związane z utrzymaniem zieleni na terenach komunalnych.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 12.163,87 zł obejmują zakup sadzonek kwiatowych, paliwo do kosiarek, materiały do wykonania rabatek,  zakup części zamiennych.

Zakupy inwestycyjne plan 11.500 zł i wykonanie 8.899,00 zł przedstawia załącznik Nr  7 informacji.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 157.673,66 zł, co stanowi 90,1 % wykonania planu ( 175.000 zł).

Sfinansowano wydatki na oświetlenie uliczne w kwocie 74.126,35 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego 13.418,44 zł.

90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 25.000 zł na wykonanie monitoringu na terenie gminy Oleszyce. Wykonanie 19.999,46 zł przedstawia załącznik nr 7.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

            Planowane wydatki w tym dziale to kwota 431.885 zł, przy wykonaniu 316.695,90 zł, co stanowi 73,3 % planu rocznego .

Wydatki ponoszono w następujących rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości 56.300 zł, wykonanie na kwotę 50.957,62 zł, co stanowi 90,5 % planu. Zrealizowano wydatki na konkurs „Palma wielkanocna”, konkurs o ruchu drogowym, uroczystość 3-go Maja, organizacja dni Oleszyc, organizacja Święta Plonów, „Biesiada Słowiańska”, obchody rocznicy Bitwy pod Oleszycami.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Planowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 80.000 zł, przy wykonaniu 0 zł są wydatkami inwestycyjnymi. Opis wydatków przedstawia załącznik Nr 7 informacji.

92116 Biblioteki         

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonująca jako instytucja kultury otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 77.000,00 zł, na plan 77.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki na 2007 rok w wysokości 190.900 zł, w tym wydatki majątkowe 15.000 zł i wydatki bieżące 175.900 zł. Wykonane wydatki bieżące 156.797,81zł, obejmują swym zakresem roboty remontowe budynku ratusza jak:

            - wykonanie elewacji budynku – 27.070,98 zł;

            - wykonanie włazu dachowego – 1.208,54 zł,

            -odtworzenie bramy wyjazdowej w skrzydle północnym –budynek ratusza –  

              110.965,95 zł,

            -wymiana dachu na budynku ratusza – 17.552,34 zł.           

Opis wydatków majątkowych w kwocie 7.231,69 zł przedstawia załącznik Nr 7 informacji.

92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 27.685 zł zostały wykonane w wysokości 24.708,78 zł, co stanowi 89,2 % zaawansowania planu. Wydatki obejmują realizację zadania „Polsko-ukraińska integracja poprzez naukę, tradycję i kulturę”

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

            Wydatkowano  kwotę 434.588,48 zł na plan 446.380 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu rocznego.

Realizacja wydatków w następujących rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe  

Planowane wydatki w kwocie 371.180 zł obejmują wydatki majątkowe w wysokości 343.714 zł i wydatki bieżące na kwotę 27.466 zł, przy wykonaniu 361.230,19 zł.

Wydatki bieżące kwota 27.466  zł poniesiono na utrzymanie porządku i czystości w szatni i na stadionie sportowym  w mieście Oleszyce (środki czystości, wywóz śmieci),  zapłacono za zużycie energii, za paliwo do kosiarek i wykaszarki przy wykaszaniu trawy, wyremontowano trybuny, wykonano remont oświetlenia stadionu, wykonano kładki na rzece.

Wydatki majątkowe kwota 334.273,67 zł przedstawia załącznik Nr 7.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 75.200 zł, przy wykonaniu  73.358,29 zł, co stanowi 97,6 % planu.

Środki zostały przekazane na realizacje zadań:

1. kwota 39.500 zł na rzecz stowarzyszenia LZS Czarni Oleszyce w formie dotacji na dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży na podstawie umowy,

2. kwota 11.500 zł na rzecz stowarzyszenia LZS Futory w formie dotacji na dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży na podstawie umowy,

3. kwota 10.000 zł na rzecz stowarzyszenia LZS Zalesie w formie dotacji na dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży na podstawie umowy,

4. kwota 9.000 zł na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego LZS Zabiała - Stare Sioło na dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży na podstawie umowy,

5. kwota 3.358,29 zł na organizowane gminne imprezy z przeznaczeniem na:

-   zakup nagród na imprezy sportowe – 198,01 zł,

- ogłoszenie konkursu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 819,84 zł

- zapłata za delegacje sędziowskie, ryczałt za przejazd, na zawody w piłce siatkowej, napoje  – 2.340,44 zł.
 

WYNIK FINANSOWY, pożyczki, kredyty, poręczenia

Za okres sprawozdawczy uzyskano niedobór budżetu w wysokości 206.218,22 zł.

Wyszczególnienie

Plan

(po zmianach) na 2007

Wykonanie

za 2007

I.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami (+) lub deficyt (-)

1.924.499

335.849,59

II.

Finansowanie (1-2)

1.924.499

335.849,59

 

1. Przychody ogółem z tego:

3.017.299

1.494.822,80

 

 a) kredyty i pożyczki

 b) inne źródła (wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

2.881.449

135.850

1.358.972,80

135.850,00

 

2. Rozchody ogółem z tego:

1.092.800

1.158.973,21

 

  a) spłaty kredytów i pożyczek

  b) wykup papierów wartościowych

892.800

200.000

958.973,21

200.000,00

Planowany niedobór finansowy wynosi 1.788.649,00 zł, natomiast osiągnięty wynik finansowy za okres sprawozdawczy to deficyt budżetowy 206.218,22 zł oraz nadwyżka  przychodów nad rozchodami 335.849,59 zł.

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2007 roku wynosił 3.375.200,41 zł .

W trakcie 2007 roku spłacono pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe na kwotę 386.613,21 zł, kredyty na kwotę 572.360,00 zł i wykupiono obligacje w wysokości 200.000,00 zł.

Zaciągnięto kredyty długoterminowe na kwotę 1.292.800,00 zł i pożyczkę krótkoterminową w kwocie 66.172,80

Stan zadłużenia na 31.12.2007r. z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczki wynosi  3.575.200,00  zł, z  tego :

1.Kredyt ING Bank Śląski SA O/ w Przemyślu pobrany w 2003 roku w kwocie 800.000,-zł na 

budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Zalesie. Spłacono w 2007r. kwotę 173.960 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.07 r. 0 zł.

2. Kredyt PBS Lubaczów pobrany w 2004 roku w kwocie 870.000 zł na przebudowę, modernizację drogi gminnej, budowę kanalizacji, przebudowę budynku gimnazjum. Spłacono w 2007 r. kwotę 208.800 zł. Stan zadłużenia na 31.12.07 r. kwota 243.600 zł.

3. Pożyczka WFOŚiGW pobrana w 2004 roku w kwocie 65.880 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Oleszycach. Spłacono w  2007 r. 7.600 zł. Stan zadłużenia na 31.12.07r. - 0 zł.

4. Kredyt PBS Lubaczów pobrany w 2005 roku w kwocie 790.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005r. Spłacono w 2007 r. kwotę 189.600 zł. Stan zadłużenia na 31.12.07r. kwota 410.800 zł.  

5. Pożyczka WFOŚiGW pobrana w 2006 roku w kwocie 82.800 zł na dofinansowanie zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków typ Hydrovit SI przy ul. Zamkowej w Oleszycach”. Spłacono w 2007 r. kwotę 28.000 zł. Stan zadłużenia na 31.12.07r. kwota 28.000 zł.

6. Emisja obligacji komunalnych w 2006 roku  w kwocie 1.800.000 zł na budowę, przebudowę, modernizację dróg i ulic, infrastrukturę informatyczną, budowę obiektu sportowego, remont modernizację ratusza. Wykup obligacji w 2007 r. kwota 200.000 zł. Stan zadłużenia na 31.12.07r. kwota 1.600.000 zł.

7. Pożyczka zaciągnięta w 2006 roku w kwocie 284.840,41 zł na prefinansowanie projektu „Wspomaganie zarządzania Gmina Oleszyce”. Spłacono w 2007 roku kwotę 284.840,41 zł. Stan zadłużenia na 31.12.07r. - 0 zł.

8. Kredyt PBS Lubaczów pobrany w 2007 roku w kwocie 1.092.800 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji. Stan zadłużenia na 31.12.07r. kwota 1.092.800 zł.   

8. Kredyt PBS Lubaczów pobrany w 2007 roku w kwocie 200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Stan zadłużenia na 31.12.07r. kwota 200.000 zł.  

9.Pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w 2007 roku w kwocie 66.172,80 zł na prefinansowanie projektu „Wspomaganie zarządzania Gmina Oleszyce”. Spłacono w 2007 roku kwotę 66.172,80 zł. Stan zadłużenia na 31.12.07r. - 0 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na 31.12.07 roku nie wystąpiły. Raty kredytów i pożyczek spłacane terminowo.

Poręczenia nie udzielano.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz wydatki na finansowanie tych zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Nr 5.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik Nr 6.

Informację z realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 7.

Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy do planu należy stwierdzić, że stopień zaawansowania planu rocznego wynosi 100,3 % co jest  wskaźnikiem prawidłowym w realizacji planu dochodów. Podejmowane działania w zakresie windykacji należności pozwoliły na ściągnięcie zaległości w zakresie podatków jak i innych należności gminy.

Działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków były prawidłowe, pomimo że nie wszystkie środki udało się uzyskać. Nie udało się zrealizować w całości planowanych zadań inwestycyjnych ponieważ nie uzyskaliśmy dofinansowania z funduszy z budżetu Unii Europejskiej.

 Wydatki realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, przekroczenia w planie wydatków nie wystąpiły.

Podsumowując przedłożone sprawozdanie należy stwierdzić, że wykonane dochody i wydatki za 2007 rok są zgodne z przyjętym planem na 2007rok.

                                                               

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM