Portal - Oleszyce
Strona główna / Budżet miasta / Uchwała budżetu na rok 2007
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Uchwała budżetu na rok 2007

Uchwała budżetu na 2007 rok - Plik do pobrania - pdf

UCHWAŁA Nr VI/44/07  
RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH
z dnia 27 luty 2007 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na rok 2007.

              Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195, ust 2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014; ze zm.)

                            Rada Miejska w Oleszycach uchwala co następuje:

 § 1

 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
     do niniejszej uchwały w wysokości 13.337.057 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
    Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
     w wysokości 2.619.657 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
     uchwały w wysokości 15.563.513 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
    Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
     w wysokości 2.619.657 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.226.456 zł, który zostanie pokryty
    przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  - 2.226.456  zł              

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.319.256 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
    do niniejszej uchwały, w tym:
a) kredyty, pożyczki – 3.319.256 zł.  

5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.092.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
    do niniejszej uchwały, w tym:
a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
    pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 284.840 zł,
b) wykup obligacji gminnych – 200.000 zł,
c) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 607.960 zł.           

 § 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości 25.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki w wysokości 39.419 zł, w tym na:
a) odprawy emerytalne z art. 20 KN w Dziale Oświata i wychowanie

   § 3

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 798.700  zł  i  wydatków
w wysokości 792.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 206.200 zł i wydatków
w wysokości 204.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 10.000zł i wydatków
w wysokości 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości
    2.801.190 zł, w tym na program pn.:
1) „Poprawa bazy kulturalnej na terenie gminy Oleszyce” w wysokości 342.388 zł na zadania:
a) „Budowa świetlicy w miejscowości Zabiała” – 342.388 zł

2) „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Oleszyce”
     w wysokości 2.312.411 zł, na zadanie:
    „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej w Oleszycach"
     – 2.312.411 zł

3) „Budowa infrastruktury informatycznej Miasta i Gminy Oleszyce” w wysokości 146.391 zł,
     na zadania:
a)  „Wspomaganie zarządzania Gminą Oleszyce” – 98.391 zł,
b) „Utworzenie kawiarenek internetowych w świetlicach wiejskich” – 48.000 zł 

2. Ustala się wydatki na projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych -
     Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego w wysokości 98.391 zł, w ramach
     programu pn:
1) „Budowa infrastruktury informatycznej Miasta i Gminy Oleszyce” na zadanie:
     „Wspomaganie zarządzania Gminą Oleszyce” – 98.391 zł,

§ 7

Określa się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na kwotę 41.000 złi wydatki budżetu na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 36.000 zł oraz wydatki gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 5.000 zł.

  § 8

1. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”
    wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla Województwa
    Podkarpackiego w Rzeszowie na zadania:

1) Przebudowę chodnika w m. Oleszyce ul. Sapiehy w ciągu drogi wojewódzkiej
    Jarosław – Bełżec – 20.000 zł,

2) Projekt techniczny budowy chodnika w m. Stare Oleszyce – 30.000 zł.  

2. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność „ rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”
   - wydatki majątkowe w kwocie 75.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego
     na zadania:

1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Oleszycach, ul. Kustronia – 25.000 zł,

2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Stare Sioło – Lipina – 25.000 zł,

3) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Lubaczów – Futory – 25.000 zł.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie
     doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa
     zawodowego w kwocie 23.000 zł

 § 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w wysokości 71.500 zł.

 § 10

Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy zlecanych
do realizacji innym podmiotom w wysokości 65.000 zł, w tym:

1. Zawody sportowe w piłce nożnej, siatkowej i tenisie stołowym w Oleszycach
    w kwocie 39.500 zł,
2. Zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Zalesie w kwocie 8.000 zł,
3. Zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Futory w kwocie 9.500 zł,
4. Zawody sportowe w piłce nożnej w m. Zabiała – Stare Sioło w kwocie 8.000 zł   

  § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji
gminnych w łącznej kwocie 4.019.256 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,
2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.226.456 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
    oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.092.800 zł,

                                               § 12                                             

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1)  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku
     przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 700.000 zł
2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w ramach
     działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień:
a) zwiększających planowane wydatki na wynagrodzenia
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania
    przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom
    budżetowym gminy, z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków na wynagrodzenia.

 § 13

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 500.000 zł.

 § 14

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

 § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

            Załącznik Nr 1
            do uchwały Nr VI/44/07
           Rady Miejskiej w Oleszycach

           z dnia 27 luty 2007 r.     

           Dochody budżetu gminy na 2007 r.  

Dział

Rozdział
Wyszczególnienie

Kwota w zł

020

Leśnictwo

252.000

02001

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewno z lasów gminnych § 0870

252.000

 600  Transport i łączność   

361.078

60095

Dotacja celowa otrzymana przez j s t od innej jednostki samorz. terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień -środki dotacji na wydatki poniesione w 2006 r. w kwocie 292.068 zł (§ 6648) 

361.078

700

Gospodarka mieszkaniowa

250.500

700

Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

11.000

700

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. samorządu terytorialnego – umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntów, dzierżawa działek, obwodów łowieckich  

99.100

700

(§ 0750) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż lokali mieszkalnych, działek rolnych (§ 0870)

900

70005
Pozostałe odsetki (§ 0920)

500

750

Administracja publiczna

62.647

750

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

61.597

75011

Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

1.050   

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.260

75101

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

1.260

756

Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.661.150

75601

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej ( § 0350)

2.000

75615 

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

650.000

75616

Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.000

75616

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( § 0350)

152.000

75616

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

390.000

75616

Podatek rolny (§ 0320)

4.000

75616

Podatek leśny (§ 0330)

47.600

75616

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

3.000

75616

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (0910)

500

75616

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

3.800

75616

Podatek rolny (§ 0320)

4.200

75616

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

34.000

75616

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

3.000

75616

Podatek od posiadania psów (§ 0370)

12.000

75616

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

2.000

75616

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

41.000

75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

4.000

75621

Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (§ 0910)

 4.200

75621

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

 3.000

75621

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

 4.000  

75621

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

2.000

75621

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) -koszty egzekucyjne

 5.000

75621

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

 43.604

75621

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

1.112.050

758

Różne rozliczenia

6.487.882

75801

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) -oświatowa

3.951.790

75807

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)-wyrównawcza

2.488.488

75831

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)-równoważąca

43.604

75814

Pozostałe odsetki (§ 0920) – odsetki od lokat

4.000   

801

Oświata i wychowanie

103.000

80101

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej (§ 6260)

50.000

80104

Wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (§ 0690)

51.000  

80195

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

2.000

852

Pomoc społeczna

3.047.200

85213

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

2.494.400

85212

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

6.200

85214

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

372.700

85219

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

79.800

85228

Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze ( § 0830)

3.000

85295

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

34.900

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

80.000

85401

Wpływy z usług (§0830)– odpłatność za wyżywienie

80.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.340      

92109

Dotacja celowa otrzymana przez j s t od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień -środki dotacji na wydatki poniesione w 2006 r.      (§ 6648)      

30.340     

 Ogółem dochody

 

 13.337.057    

 

          Załącznik Nr 2

             do uchwały Nr VI/44/07

             Rady Miejskiej w Oleszycach

             z dnia  27 luty 2007 r.

 

 

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

 

 Dział
Rozdział

 Wyszczególnienie

 Kwota
w zł

 010

 Rolnictwo i łowiectwo

 208.920

 01010

 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 200.000

 01010

b) wydatki majątkowe /1.Budowa ujęcia wody w m. Borchów wraz z przebudową sieci tranzytowej – 151.444 zł, 2.Projekt budowlany modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Oleszyce – 48.556 zł/

8.920

01030

a)wydatki bieżące, w tym:

8.920

01030

dotacje

8.920

020

Leśnictwo

171.440

02001

Gospodarka leśna

171.440

 02001 a) wydatki bieżące, w tym :

171.440

 02001 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

110.300

600

Transport i łączność

734.391

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50.000

 60013

b)wydatki majątkowe, w tym:

50.000

 60013 dotacje (pomoc finansowa) /1.Przebudowa drogi wojewódzkiej Jarosław - Bełżec w m. Oleszyce – budowa chodnika ul. Sapiehy – 20.000, 2. Projekt techniczny budowy chodnika w m. Stare Oleszyce – 30.000/

50.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

75.000

 60014 b)wydatki majątkowe w tym:

75.000

 60014 dotacje (pomoc finansowa)/Budowa chodnika ul. Kustronia, przebud.drogi St. Sioło–Lipina, przebud. drogi Lubaczów-Futory/

75.000

60016

Drogi publiczne gminne

413.000

 60016

a)wydatki bieżące  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

253.000

 60016

b)wydatki majątkowe /1.Modernizacja ul. Krótka w Oleszycach /

160.000

60017

Drogi wewnętrzne

50.000

60017

a) wydatki bieżące

50.000

60095

Pozostała działalność

50.000

60095

b)wydatki majątkowe

146.391

 60095

- „Wspomaganie zarządzania gminą Oleszyce” – 98.391

146.391

60095

-„Utworzenie kawiarenek internetowych” – 48.000

146.391

700

Gospodarka mieszkaniowa

375.890

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

375.890

70005

a)wydatki bieżące, w tym :

201.890

70005

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

88.890

70005

b) wydatki majątkowe

174.000

70005

Zakup budynku z przeznaczeniem na cele kulturalne              

174.000

 710  

Działalność usługowa

132.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

62.000

71004

a)wydatki bieżące

62.000

1014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

19.000

1014

a)wydatki bieżące

19.000

71035

Cmentarze

1.000

71035

a)wydatki bieżące

1.000

71035

Pozostała działalność

50.000

71095 

a)wydatki bieżące /kosztorysy, analizy, studia wykonalności/

50.000

 750

 Administracja publiczna  1.303.030
 75011 Urzędy wojewódzkie

83.100

75011

a)wydatki bieżące, w tym:

83.100

75011

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

75.100

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

68.000

75022 

a)wydatki bieżące

68.000

  75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.059.930

  75023

a)wydatki bieżące, w tym:

1.059.930

75023

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

843.430

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

12.000

 75075 a)wydatki bieżące

12.000

 75095 Pozostała działalność

80.000

 75095 a)wydatki bieżące, tym:

80.000

 75095 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / wydatki na zadania
  związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych
  i robót publicznych/

73.500

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.260

 75101

a) wydatki bieżące, w tym

1.260

 75101

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.260

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

84.700

 75412 Ochotnicze straże pożarne

83.200

 75412 a)wydatki bieżące, w tym

83.200

 75412 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

32.200

 75414 Obrona cywilna

1.500

 75414

a)wydatki bieżące

1.500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

26.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

26.000

75647

a)wydatki bieżące , w tym :

26.000

75647

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

26.000

757

Obsługa długu publicznego

135.000

 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

135.000

75702

a)wydatki bieżące, w tym:

135.000

75702

- wydatki na obsługę długu gminy

135.000

758

Różne rozliczenia

64.419

75818

Rezerwy ogólne i celowe

64.419

75818

a) wydatki bieżące /rezerwa ogólna -25.000, celowa-39.419/

64.419

 801

 Oświata i wychowanie  7.313.702

 80101

 Szkoły podstawowe  4.919.913

80101

a)wydatki bieżące, w tym:

2.607.502

80101

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

2.101.311

80101

b)wydatki majątkowe /Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy S P w Oleszycach –2.312.411zł/

2.312.411

80103

Oddziały przedszkolne

35.809

80103

a)wydatki bieżące, w tym :

35.809

80103

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

29.201

80104 Przedszkola  
80104 a)wydatki bieżące, w tym :  
80104 -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń  
     
     
     
     
     
     

          

  

801

                80101

 

                        

               

            

                80103

             

 

                80104

 

 

                80110

 

 

                80113

 

 

                80114

 

 

                80146

 

                80195

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe /Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy S P w Oleszycach –2.312.411zł/

Oddziały przedszkolne

a)wydatki bieżące, w tym :

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Przedszkola

a)wydatki bieżące, w tym :

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Gimnazja

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Dowożenie uczniów do szkół

a)wydatki bieżące, w tym

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a)wydatki bieżące

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

- odpis na FŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów

7.313.702

4.919.913

2.607.502

2.101.311

2.312.411

 

35.809

35.809

29.201

429.032

429.032

318.106

1.426.679

1.426.679

1.167.304

184.717

184.717

45.387

246.688

246.688

217.940

23.000

23.000

47.864

47.864

851

                85153

 

                85154

 

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

a)wydatki bieżące

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a)wydatki bieżące

41.000

5.000

5.000

36.000

36.000

852

                85202

 

                85212

 

              

             

                85213

 

 

               

                85214

 

 

                85215

 

                85219

 

 

                85228

 

 

                85295

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

a)wydatki bieżące (§ 4330)

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a)wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

a)wydatki bieżące

Ośrodki pomocy społecznej

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

- dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących

3.385.780

15.480

15.480

2.494.400

 

2.494.400

52.800

6.200

 

 

6.200

503.100

 

503.100

176.400

176.400

100.800

100.800

85.350

22.500

22.500

21.030

66.900

66.900

854

                85401

 

 

                85415

                              

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Pomoc materialna dla uczniów

a)wydatki bieżące

288.618

282.118

282.118

180.504

6.500

6.500

900

                90001

                         

               

 

                90002

 

                90003

 

                90004

 

                90015

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

b)wydatki majątkowe /1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Futory etap I – 300.000zł, 2.Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Oleszyce część północna – 100.000 zł/

Gospodarka odpadami

b)wydatki majątkowe

Oczyszczanie miast i wsi

a)wydatki bieżące

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)wydatki bieżące

629.890

400.000

400.000

 

 

28.890

28.890

22.000

22.000

3.000

3.000

176.000

176.000

921

                92105

            

               

 

 

                92109

              

                92116

 

 

                92120

 

              

               92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

a)wydatki bieżące

- organizacja imprez gminnych: Święto Konstytucji 3-go Maja, Dni Oleszyc, dożynki gminne, rocznica bitwy pod Oleszycami, Palma Wielkanocna, Dni Seniora, konkursy

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

b)wydatki majątkowe  / Budowa świetlicy w m. Zabiała  /

Biblioteki

a)wydatki bieżące, w tym:

-dotacje

Ochrona zabytków i opieka nad nimi

b)wydatki majątkowe /Modernizacja-remont zabytkowego ratusza miejskiego w Oleszycach /

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

- zadanie: „Polsko – ukraińska integracja poprzez naukę, tradycję i kulturę” 

468.573

12.000

12.000

 

 

 

342.388

342.388

71.500

71.500

71.500

15.000

15.000

 

27.685

27.685

926

                92601

 

 

              

                92605

 

 

             

 

 

 

    

 

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe /Budowa Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Oleszycach/

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)wydatki bieżące, w tym:

-dotacje

1) Zawody sportowe w piłce nożnej, siatkowej i tenisie    

    stołowym  w Oleszycach – 39.500 zł,

2) Zawody sportowe w piłce nożnej w m.Zalesie – 8.000 zł,

3) Zawody sportowe w piłce nożnej w m Futory – 9.500 zł,

4) Zawody sportowe w piłce nożnej w m. Zabiała – Stare Sioło - 8.000 zł

- rozgrywki sportowe (kwota 6.200 zł) z okazji: Gminne Dni Olimpijskie, Puchar Burmistrza, Turniej piłki siatkowej o memoriał A. Czajki i memoriał Mazurka, Udział w Powiatowym Święcie Sportu, sport szkolny 

198.900

127.700

4.000

123.700

 

71.200

71.200

65.000

 

 

 

 

 

 

Ogółem wydatki

15.563.513

     

           Załącznik Nr 3

           do uchwały Nr VI/44/07

           Rady Miejskiej w Oleszycach

           z dnia 27 luty 2007 r.

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

 

DOTACJE

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

750

75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich

61.597

61.597

61.597

 

751

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

-dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

1.260

 

1.260

 

1.260

852

            85212

 

           

            

         

 

  85213   

           

 

 

 

 

            85214

 

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

2.556.800

2.494.400

 

2.494.400

 

 

 

6.200

 

6.200

 

 

 

56.200

 

56.200

Dotacje ogółem

2.619.657 

 

WYDATKI

Dział

       Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

750

            75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

61.597

         61.597

         61.597

61.597

751

 

            75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)wydatki bieżące, w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.260

 

1.260

 

1.260

1.260

852

            85212

 

           

            

            85213   

           

 

            85214

 

 

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a)wydatki bieżące, w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)wydatki bieżące

2.556.800

2.494.400

 

2.494.400

52.800

6.200

 

6.200

56.200

 

56.200

Wydatki ogółem

2.619.657

             Załącznik Nr 4

             do uchwały Nr VI/44/07

             Rady Miejskiej w Oleszycach

             z dnia 27 luty 2007 r.

 

Przychody budżetu w 2007 r.

 

PRZYCHODY

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

 

952

 

 

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

 

3.319.256

Przychody ogółem

3.319.256

 

Rozchody budżetu w 2007 r.

 

ROZCHODY

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

 

963

 

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

 

284.840

 

982

 

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

 

200.000

 

992

 

Spłaty otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów

 

607.960

 

Rozchody ogółem

1.092.800

  

 

 

        Załącznik Nr 5

        do uchwały Nr VI/44/07

        Rady Miejskiej w Oleszycach

        z dnia 27 luty 2007 r.

 

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007 r.

 

 

                                                                                                                                                 w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku

 

Przychody

w tym: dotacje z budżetu

 

Wydatki

Stan środków  obrotowych na koniec roku

a) Zakład Gospodarki Komunalnej

35.700

798.700

 

792.400

42.000

Razem  35.700

798.700

                   

         792.400

42.000

 

          Załącznik Nr 6

          do uchwały Nr VI/44/07

          Rady Miejskiej w Oleszycach

          z dnia 27 luty 2007 r.

 

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2007 r.

 

                                                                                                                                        w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku

 

Przychody

 

w tym:

 dotacja

 

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

a) Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy

 11.000

206.200

 

204.700

12.500

Razem  11.000

206.200

                   

204.700

12.500

 

           Załącznik Nr 7

           do uchwały Nr VI/44/07

           Rady Miejskiej w Oleszycach

           z dnia 27 luty 2007 r.

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Dział 900, Rozdział 90011

 

                                                                                                                                                w złotych

Wyszczególnienie

 

 

§

Plan na 2007 rok

I. Stan środków obrotowych na początek roku

 

3.550

II. Przychody ogółem, z tego :

 

10.000

 

 1/ Wpływy z różnych opłat

   - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska

 

0690

 

 

10.000

  

III. Wydatki ogółem, z tego :

 

13.000

1/ edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań   

    ekologicznych

    - zakup koszy      

2/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych,            

   służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

   - modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych    

   w m. Futory

3/ Koszty prowadzenia konta bankowego

4300

 

 

6110

 

 

4300

 2. 880

 

 

10.000

 

 

    120

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

 

   550

 

 

 

 

 

 


      

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM