Portal - Oleszyce
Strona główna / Wybory Parlamentarne / Wybory uzupełniające do Senatu RP
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Wybory uzupełniające do Senatu RP

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Z dnia 14 maja 2008r.

W sprawie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień

22 czerwca 2008r.

Uprzejmie informuję ,iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Oleszyce będą przyjmowane w pokoju Nr  16(budynek Ratusza, parter)w dniach i godzinach pracy Urzędu do dnia 23 maja 2008r.

Tryb i zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej(tekst jednolity DZ.U z 2007r. Nr 190 poz.1360) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz .U Nr 84,poz.921 z późn. zm.) dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl  oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach pokój Nr 16

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór stanowi załącznik do w/w rozporządzenia.

1 .W zgłoszeniu podaje się:

- nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,

- imię(imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka obwodowej komisji   wyborczej,

- numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy,

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej.

2. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub upoważniona przez niego osoba, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje zawarte w zgłoszeniu.

3.Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej w danej gminie. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej.

Burmistrz

Miasta i Gminy Oleszyce

Załącznik:

-druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM