Portal - Oleszyce
Strona główna / Wybory Parlamentarne / Wybory uzupełniające do Senatu RP
Czwartek - 14 grudnia 2017 Alfreda, Izydora, Zoriny     
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Wybory uzupełniające do Senatu RP

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Z dnia 14 maja 2008r.

W sprawie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień

22 czerwca 2008r.

Uprzejmie informuję ,iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Oleszyce będą przyjmowane w pokoju Nr  16(budynek Ratusza, parter)w dniach i godzinach pracy Urzędu do dnia 23 maja 2008r.

Tryb i zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej(tekst jednolity DZ.U z 2007r. Nr 190 poz.1360) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz .U Nr 84,poz.921 z późn. zm.) dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl  oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach pokój Nr 16

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór stanowi załącznik do w/w rozporządzenia.

1 .W zgłoszeniu podaje się:

- nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,

- imię(imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka obwodowej komisji   wyborczej,

- numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy,

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej.

2. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub upoważniona przez niego osoba, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje zawarte w zgłoszeniu.

3.Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej w danej gminie. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej.

Burmistrz

Miasta i Gminy Oleszyce

Załącznik:

-druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM