Portal - Oleszyce
Strona główna / Rada Miejska / Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Środa - 20 czerwca 2018 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Rada Miejska
Wybory Parlamentarne
Przetargi
Sołectwa
Budżet miasta
Ogłoszenia
Druki, wnioski, umowy
polski
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleszycach powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Nr 5/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku

Komisja w składzie:

1.Balicka Maria – przewodnicząca

2.Siryk Danuta  - za-ca przewodniczącej

3.Julia Skiba – członek

4.Król Henryk – członek

W ramach działalności Komisji funkcjonuje punkt konsultacyjny czynny:
we wtorki, czwartki, soboty w godzinach od 16:00-18:00
oraz Grupa Wsparcia dla osób mających problem z alkoholem.
Zajęcia grupy odbywają się dwa razy w miesiącu w każdy 2-gi i 4-ty czwartek miesiąca o godzinie 18:00.

Siedzibą Komisji i Punktu Konsultacyjnego oraz Grupy Wsparcia jest pomieszczenie w Remizie OSP
w Oleszycach przy ulicy Mickiewicza 10.

 


Sprawozdanie
z pracy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej
za okres od I –VIII 2007 r.

 

Komisja pracuje w oparciu o zatwierdzony przez Radę Miejską Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy
w Rodzinie , stanowiący załącznik  do Uchwały Nr  V/42/07 z dnia 26 stycznia 2007 r.

W ramach programu przeprowadzono w Punkcie Konsultacyjnym 76 rozmów z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi  i ofiarami przemocy.
Nie uwzględniono w sprawozdaniu przypadków gdy na rozmowę pomimo doręczonego wezwania nie zgłosiły się wezwane osoby. Adnotacje o pracy w punkcie konsultacyjnym są odnotowywane w zeszycie dyżurów  i indywidualnych ankietach które dotyczą: rozmowy z osoba zgłaszającą

Karta „ A”- rozmowę z ofiara przemocy,

Karta ,,B”-  rozmowę z wezwanym sprawcą problemu

Karta ,,C” - analiza sytuacji i plan działania profilaktycznego

Karta ,,D” – monitorowanie sytuacji rodziny.

Członkowie Komisji zostali przeszkoleni na zorganizowanym w Rzeszowie seminarium, dotyczącym opracowania i realizacji programów profilaktycznych. Komisja sporządza na bieżąco wnioski do Sądu Rodzinnego w Lubaczowie na leczenie odwykowe. Procedura sporządzania wniosków obejmuje: wywiady środowiskowe, policyjne, wypełnienia Kart A,B,C.D, skierowanie do lekarza w celu przeprowadzenia  badań w przedmiocie uzależnienia, udział Przewodniczącego Komisji na rozprawie w Sądzie. Skierowanych zostało do Sądu  sześć  wniosków w których Sąd orzekł 2 leczenia odwykowe zamknięte, jedno ambulatoryjne, na jedną wezwany nie zgłosił  się do Sądu  natomiast dwie sprawy są w toku. Na leczenie odwykowe zamknięte trzeba czekać w kolejce.

            Odnośnie innych zadań w programie - Komisja współpracuje z Zarządem Rejonowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i tak zorganizowano wyjazd dla 5-ciu dzieci na zimowisko TPD do Iwonicza Zdroju.Ponadto rozliczono w styczniu znaczki na 120 par obuwia otrzymanych w ubiegłym roku, we wrześniu tego roku otrzymano 60 par i są one w trakcie rozprowadzania  wśród rodzin z problemem alkoholowym współpracujących z Komisją i rodzin  będących w trudnych warunkach materialnych.

    W czasie ferii w kawiarence internetowej zorganizowano zajęcia dotyczące udziału dzieci w konkursach ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł” materiały te także zostały przekazane do placówek oświatowych na terenie Gminy. Dzieci zostały nagrodzone przez organizatora kampanii nagrodami indywidualnymi.

            W ramach współpracy ze szkołami zorganizowano spotkanie ,,Sprawni inaczej”, zabawę karnawałową, lekcje profilaktyczne z udziałem członków komisji, konkursy, których celem było wspieranie szkolnych programów profilaktycznych dotyczących alkoholu i narkotyków. Zorganizowano dwie wycieczki do Zakopanego i Pacanowa na V Festiwal kultury Dziecięcej - ,,Spotkanie z Koziołkiem – Matołkiem”. W ramach stwarzania ciekawych możliwości zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży współorganizowanio ,,Dni Sportu ” turniej piłki siatkowej w SP  i Publicznym Gimnazjum w Oleszycach dla dzieci z uwzględnieniem dzieci z rodzin objętych programem profilaktycznym i współpracujących z Komisją.

        Zorganizowano spotkanie z podmiotami prowadzącymi sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przekazano w czasie spotkania materiały informacyjne z kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”. Nawiązano  współprace z Klubem Abstynenta i Poradnią Odwykową w Lubaczowie. Uściślono współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pracownicy MGOPS uczestniczą w posiedzeniach Komisji. Od miesiąca  lipca przy Komisji  funkcjonuje ,,Grupa Wsparcia” dla osób mających problem z alkoholem. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu  drugi i ostatni czwartek miesiąca. W grupie uczestniczy od 11-15 osób. Prowadzą je osoby kompetentne  w zakresie uzależnienia i przemocy w rodzinie. Komisja przyjęła cztery wnioski z prośbą o interwencje w sprawie zakłócania porządku publicznego, dwa wnioski o sprzedaży na kredyt napojów alkoholowych i tytoniowych. Dwa z nich były z prośba o zachowanie  anonimowości. W każdym przypadku Komisja, interwenjowała poprzez przeprowadzenie doraźnej kontroli.

            Przed każdym wydaniem koncesji na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Komisja sprawdza czy dany punkt spełnia wymogi określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałach Rady Miejskiej. Przeprowadzono dwa wyjazdowe posiedzenia Komisji do punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych odnośnie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: LECH-KOM